szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

POMOCE DLA UCZNIÓW
POMOCE DLA NAUCZYCIELI
Z ŻYCIA SZKOŁY
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.zintegrowane; historia_sp; j.polski_sp matematyka_sp; przyroda
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane
MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA - LEKCJE ONLINE DLA NAUCZYCIELI
Jeśli chcesz przeprowadzić bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Pole prostokąta Lekcja poświęcona zagadnieniu pola figur geometrycznych, uwzględniająca obliczanie pola kwadratów oraz prostokątów, a także budowanie wielokątów o możliwie największym polu.
2
Jednostki i pomiary (2) Lekcja poświęcona jednostkom i miarom, uwzględniająca stare i angielskie jednostki długości, wyrabiająca w uczniu umiejętność sprawnego przeliczania jednych jednostek na inne.
3
Obwód prostokąta Lekcja poświęcona zagadnieniu obwodu i pola figur geometrycznych, uwzględniająca obliczanie obwodu i pola kwadratów oraz prostokątów, a także budowanie wielokątów o możliwie najmniejszym obwodzie oraz możliwie największym polu.
4
Pole powierzchni graniastosłupa Lekcja poświęcona polu powierzchni graniastosłupa, omawiająca to zagadnienie na przykładzie pola powierzchni sześcianu i prostopadłościanu w odniesieniu do sytuacji z życia codziennego
5
Bryły – rzuty i siatki (1) Lekcja poświęcona bryłom, ukazująca budowanie ich z sześcianów oraz przedstawianie ich na kartce papieru kropkowanego, wskazująca na zmienność ich wyglądu w zależności od punktu widzenia.
6
Bryły – rzuty i siatki (2) Lekcja poświęcona bryłom, ukazująca budowanie ich z sześcianów, wskazująca na zmienność ich wyglądu w zależności od punktu widzenia, omawiająca siatki prostopadłościanów i innych znanych brył oraz rzuty brył na płaszczyznę.
7
Kąty i bryły w przestrzeni Lekcja omawiająca wielościany (prostopadłościany, sześciany i graniastosłupy) ze szczególnym uwzględnieniem ścian równoległych i prostopadłych, krawędzi równoległych i prostopadłych oraz siatek tych brył.
8
Układ współrzędnych Lekcja poświęcona układowi współrzędnych, uwzględniająca określanie położenia, rysowanie drogi w układzie współrzędnych oraz figury geometryczne w tym układzie.
9
Jednostki i pomiary (1) Lekcja poświęcona jednostkom i miarom, uwzględniająca stare i angielskie jednostki długości, wyrabiająca w uczniu umiejętność sprawnego przeliczania jednych jednostek na inne
10
Własności figur płaskich Lekcja poświęcona charakterystyce i rysowaniu trójkątów (równobocznych, równoramiennych i różnobocznych, ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych), czworokątów (kwadratów, prostokątów, rombów, równoległoboków, trapezów i deltoidów) oraz figur o symetrii osiowej i obrotowej danego rzędu.
11
Przekształcenia na płaszczyźnie Lekcja poświęcona jest pojęciu przekształcenia omawianego na przykładach odbicia, obrotu i przesunięcia równoległego, zaczerpniętych z sytuacji dnia codziennego.
12
Kąty i figury na płaszczyźnie Lekcja poświęcona kątom swobodnym (ostrym, rozwartym, wklęsłym) oraz kątom w wielokątach, omawiająca tworzenie kątów będących wielokrotnościami 60° i 45° oraz sposób porównywania miary kątów.
13
Proste i kąty (1) Lekcja ma za zadanie zapoznać ucznia z pojęciem prosta, odcinek, półprosta, kąt, jakie istnieją kąty, jak mierzyć i rysować kąty.
14
Proste i kąty (2) Lekcja ma za zadanie zapoznać ucznia z pojęciem wielokąta, koła, okręgu oraz nauczyć jak rysować te figury.
15
Położenie prostych i kąty w trójkącie (1) Lekcja ma za zadanie zapoznać ucznia z prostymi równoległymi i prostopadłymi oraz z tym, jak je rysować
16
Położenie prostych i kąty w trójkącie (2) Lekcja ma za zadanie zapoznać ucznia z kątami, których suma jest kątem pełnym, których suma jest kątem półpełnym i kątami wierzchołkowymi, a także o sumie kątów w trójkącie.
17
Działania na wyrażeniach algebraicznych Lekcja ma za zadanie zapoznać ucznia z dodawaniem wyrazów podobnych i mnożeniem jednomianów
18
Wyrazy podobne Lekcja ma za zadanie zapoznać ucznia z wyciąganiem wspólnego czynnika przed nawias, grupowaniem i redukowaniem wyrazów podobnych, mnożeniem, dodawaniem i odejmowaniem sum algebraicznych
19
Proste równania liniowe Lekcja ma za zadanie zapoznać ucznia z pojęciem równania, z tworzeniem i rozwiązywaniem równań liniowych, a także pokazać jak wykorzystywać równania liniowe do rozwiązywania problemów praktycznych
20
Zapisywanie wyrażeń algebraicznych Lekcja omawia wyrażenia algebraiczne, stosowanie liter do oznaczania liczb o określonych właściwościach, przedstawianie słowne wyrażeń algebraicznych, zapisywanie treści zadania w postaci wyrażenia algebraicznego.
GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE
Pobaw się w gry i zabawy interaktywne, ana pewno utrwalisz swoją wiedzę.
1
Odkrywanka matematyczna
2
Tangram - układanka matematyczna
Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn