szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

POMOCE DLA UCZNIÓW
POMOCE DLA NAUCZYCIELI
Z ŻYCIA SZKOŁY
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.początkowe; historia_sp; j.polski_sp
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane

5

MATEMATYKA

Jeżeli chcesz sprawdzić się lub powtórzyć sobie swoją wiedzę z matematyki w ciekawy sposób ta stronka jest dla Ciebie.

KRZYŻÓWKI INTERAKTYWNE
LP
PRZEDMIOT
TEMAT
WYBÓR
1
MATEMATYKA
Ach, ta matematyka
2
Utrwalanie działań na ułamkach dziesiętnych
3
Liczby wymierne
4

Figury

5
6
Funkcja liniowa
GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE
Pobaw się w gry i zabawy interaktywne, ana pewno utrwalisz swoją wiedzę.
1
Potęgi
2
Odkrywanka matematyczna
3
Matematyczne klocki
4
Tangram - układanka matematyczna
LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Objętość i pole powierzchni stożka (1) Lekcja poświęcona objętości i polu powierzchni stożka (także stożka ściętego) z uwzględnieniem przekrojów stożka oraz omówieniem odkrycia Archimedesa dotyczącego zależności między objętością walca, półkuli i stożka.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - poznaje stożek oraz stożek ścięty,
 - zna przekroje stożka,
 - dowiaduje się, jaka jest zależność między objętością walca, półkuli i stożka,
 - umie obliczać objętość i pole powierzchni stożka oraz stożka ściętego,
 - potrafi zbudować model stożka i stożka ściętego.
2
Objętość i pole powierzchni stożka (2) Lekcja poświęcona objętości i polu powierzchni stożka (także stożka ściętego) z uwzględnieniem jego przekrojów.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - poznaje stożek oraz stożek ścięty,
 - zna przekroje stożka,
 - dowiaduje się, jaka jest zależność między objętością walca, półkuli i stożka,
 - umie obliczać objętość i pole powierzchni stożka oraz stożka ściętego,
 - potrafi budować model stożka i stożka ściętego.
3
Objętość i pole powierzchni ostrosłupa (1) Lekcja poświęcona ostrosłupom, omawia ich rodzaje oraz nazwy poszczególnych części, przedstawia sporządzane siatki ostrosłupa oraz sposoby obliczania jego objętości i pola powierzchni.
4
Objętość i pole powierzchni ostrosłupa (2) W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - poznaje ostrosłupy i ich rodzaje oraz nazwy poszczególnych części ostrosłupa,
 - zna definicję ostrosłupa w ogóle i ostrosłupa prostego oraz prawidłowego (foremnego),
 - zna definicję pola powierzchni ostrosłupa i definicję jego objętości,
 - wie, jak otrzymać siatkę ostrosłupa,
 - potrafi obliczać objętość i pole powierzchni ostrosłupa,
 - umie zastosować wzór na objętość ostrosłupa do obliczania objętości brył złożonych,
 - rozumie potrzebę umiejętności obliczania objętości i pola powierzchni w życiu codziennym.
5
Objętość i pole powierzchni graniastosłupa (1) Lekcja poświęcona objętości graniastosłupów (w tym prostopadłościanu z uwzględnieniem sześcianu) i figur o identycznych przekrojach, omawia to zagadnienie na przykładach z życia codziennego.
Objętość i pole powierzchni graniastosłupa (2) W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - poznaje pojęcie objętości,
 - zna definicję sześcianu i graniastosłupa,
 - dowiaduje się, co to jest objętość graniastosłupa (w tym prostopadłościanu) oraz figury o identycznych przekrojach,
 - poznaje siatkę graniastosłupa i jego pole powierzchni,
 - wie, jak obliczać objętość graniastosłupa (w tym prostopadłościanu) oraz figury o identycznych przekrojach,
 - potrafi obliczać pole powierzchni graniastosłupa,
 - umie zastosować wzór na objętość graniastosłupa w życiu codziennym,
 - rozumie pojęcie objętości w ogóle i w odniesieniu do graniastosłupów oraz figur o identycznych przekrojach,
 - rozumie potrzebę znajomości tego pojęcia w życiu codziennym.
6
Objętość i pole powierzchni walca i kuli Lekcja poświęcona bryłom obrotowym - walcowi i kuli z uwzględnieniem części walca, obliczanie pola powierzchni walca i pierścienia, objętości walca i kuli oraz pola powierzchni kuli.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - poznaje wzory na pole powierzchni i objętości walca oraz kuli,
 - dowiaduje się, jak wyprowadzono te wzory,
 - zna części walca oraz kuli,
 - umie obliczać objętość i pole powierzchni walca oraz kuli,
 - potrafi stosować poznane wzory w praktyce.
7
Wzory skróconego mnożenia (1) Lekcja objaśnia jak: korzystać ze specjalnych wzorów na podnoszenie dwumianów do kwadratu, korzystać z wzorów na różnicę kwadratów, rozpoznawać i korzystać z tych wzorów w różnych obliczeniach.
Wzory skróconego mnożenia (2) Po zapoznaniu się z zagadnieniem uczeń:
 - wie, czym jest kwadrat sumy oraz różnicy dwóch wyrażeń,
 - potrafi podnosić dwumian oraz duże liczby do kwadratu.
8
Mnożenie wyrażeń w nawiasach (1) Lekcja objaśnia prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania, wprowadza nazwy wyrażeń algebraicznych, a także uczy interpretacji geometrycznej mnożenia wyrażeń algebraicznych.
Mnożenie wyrażeń w nawiasach (2) Po zapoznaniu się z zagadnieniem uczeń:
 - zna prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania,
 - zna nazwy wyrażeń algebraicznych,
 - potrafi obliczać pole powierzchni prostokąta.
9
Postać wykładnicza liczb (1) Lekcja omawia pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym, a także opisuje prawa potęgowania.
Postać wykładnicza liczb (2) Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
 - objaśnić pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym,
 - używać praw potęgowania,
 - zapisywać liczby w postaci wykładniczej,
 - używać postaci wykładniczej w obliczeniach.
Postać wykładnicza liczb (3)
10
Potęgi i pierwiastki (1) Lekcja przedstawia definicję pierwiastków trzeciego i wyższego stopnia oraz opisuje, jak korzystać z tych pierwiastków.
Potęgi i pierwiastki (2)
Po zakończeniu lekcji uczeń:
 - zna pojęcie pierwiastków trzeciego oraz wyższego stopnia,
 - wie, jak używać tych pierwiastków.
11
Potęgi i pierwiastki (3) Lekcja omawia prawa potęgowania dla wykładników dodatnich, ujemnych oraz całkowitych, a także przedstawia, czym są wykładniki ujemne.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
 - zna prawa potęgowania dla wykładników dodatnich,
 - zna inne prawa potęgowania,
 - wie, czym są wykładniki ujemne,
 - zna prawa potęgowania dla wykładników ujemnych oraz wykładników całkowitych
12
Liczby wymierne (1) Lekcja omawia, czym jest ułamek, przedstawia różne rodzaje ułamków, a także uczy redukować je do postaci nieskracalnej.
Liczby wymierne (2)

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
 - swobodnie posługiwać się liczbami całkowitymi,
 - używać pojęcia największego wspólnego dzielnika,
 - używać pojęcia najmniejszej wspólnej wielokrotności,
 - rozpoznawać i nazywać ułamki,
 - sprowadzać ułamki do postaci nieskracalnej.

13
Działania na liczbach wymiernych (1) Lekcja omawia działania wykonywane na ułamkach, pojęcia liczby odwrotnej, a także własności działań na liczbach wymiernych.
Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
 - mnożyć ułamki,
 - dodawać i odejmować ułamki,
 - rozumieć pojęcie liczby odwrotnej do liczby wymiernej,
 - wykorzystywać własności działań na liczbach wymiernych.
14
Działania na liczbach wymiernych (2) Lekcja omawia sposób dzielenia ułamków oraz zapisywania liczb wymiernych na osi liczbowej
Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
 - dzielić ułamki,
 - zapisywać liczby wymierne na osi liczbowej.
15
Liczby dziesiętne i ułamki Lekcja omawia wykonywanie działań arytmetycznych na ułamkach i liczbach dziesiętnych, a także uczy rozpoznawania ułamków dziesiętnych skończonych, okresowych i nieokresowych. Lekcja objaśnia przekształcanie liczb dziesiętnych skończonych i okresowych w ułamki oraz przekształcanie ułamków do postaci dziesiętnej.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
 - rozumie ułamki i potrafi się nimi posługiwać,
 - rozumie zapis dziesiętny i swobodnie go stosuje,
 - potrafi wykonywać działania arytmetyczne na ułamkach i liczbach dziesiętnych,
 - potrafi rozpoznawać ułamki dziesiętne skończone, okresowe i nieokresowe,
 - potrafi przekształcać liczby dziesiętne skończone i okresowe na ułamki,
 - potrafi przekształcać ułamki do postaci dziesiętnej.
16
Obliczenia z użyciem kalkulatora (1) Lekcja przedstawia, jak przeprowadzać na kalkulatorze działania arytmetyczne oraz jak wykonywać algorytm dzielenia.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - potrafi wykonywać działania na liczbach całkowitych,
 - potrafi wykonywać na kalkulatorze działania arytmetyczne,
 - potrafi wykonywać obliczenia, korzystając z przycisków pamięci,
 - potrafi sprawdzać podzielności na kalkulatorze,
 - wie, czym jest algorytm dzielenia
17
Obliczenia z użyciem kalkulatora (2) Lekcja przedstawia, jak wykonywać na kalkulatorze działania arytmetyczne oraz obliczenia na ułamkach.

W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, co to są liczby pierwsze i czym jest rozkład na czynniki pierwsze,
 - potrafi przy pomocy kalkulatora rozłożyć liczby na czynniki pierwsze,
 - wie, co to są ułamki zwykłe i dziesiętne,
 - potrafi przy pomocy kalkulatora zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane i odwrotnie,
 - potrafi przy pomocy kalkulatora przekształcać ułamki zwykłe na dziesiętne,
 - potrafi połączyć ułamki zwykłe z odpowiadającymi im ułamkami dziesiętnymi.

18
Obliczenia z użyciem kalkulatora (3) Lekcja przedstawia, jak wykonywać na kalkulatorze niektóre działania arytmetyczne (obliczać potęgi i pierwiastki kwadratowe) oraz omawia postać wykładniczą liczb

W wyniku przyswojenia sobie materiału na stronie uczeń:
 - wie, jak korzystać z potęg i pierwiastków kwadratowych na kalkulatorze,
 - potrafi obliczać na kalkulatorze potęgi i pierwiastki kwadratowe,
 - wie, jak obliczać liczbę z dokładnością do danej liczby miejsc po przecinku,
 - potrafi obliczać na kalkulatorze przybliżenia pewnych liczb niewymiernych,
 - wie, czym jest postać wykładnicza liczb i jak z niej korzystać.

TESTY I QUIZY INTERAKTYWNE
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując interaktywne testy i quizy. Możesz od razu sprawdzić ile punktów zdobyłeś i jakie powinny być poprawne odpowiedzi.
1
Wyrażenia algebraiczne - jednomiany Poznaj Jednomiana, który wprowadzi Cię w świat wyrażeń algebraicznych. Z pierwszej lekcji dowiesz się wszystkiego na temat jednomianów. Jeżeli chcesz rozwiązać test związany z tą lekcją kliknij tutaj.
2
Jednomiany Test z matematyki przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Rozwiązując zadania testowe możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat tych najprostszych wyrażeń algebraicznych.
Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby "zmierzyć się" z takimi zagadnieniami zapoznaj się najpierw z naszym Panem Jednomianem
3
Test z matematyki dla I klasy gimnazjum.
część
I
Test z matematyki dla I klasy gimnazjum.
część I
4
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych Test przeznaczony dla uczniów I klasy gimnazjów. Przy jego pomocy można sprawdzić znajomość wiedzy zawartej w animacji matematycznej zamieszczonej tutaj.
5
Sumy algebraiczne i redukacja wyrazów podobnych  
6
Test z matematyki (część 2) Test z matematyki dla klasy pierwszej gimnazjum
7
Test z matematyki (część 1) Test multimedialny z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum. Pytania testowe odnoszą się do takich działów matematyki jak: potęgi i pierwiastki, działania na potęgach i pierwiastkach; wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia; układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, zastosowania w zadaniach tekstowych.
8
Test z matematyki (część 2) Multimedialny test z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum. Pytania testowe odnoszą się do takich działów matematyki jak: długość okręgu, pole koła, liczba PI, twierdzenia o związkach miarowych w figurach, twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania, figury podobne, wielokąty, okręgi, koło, graniastosłupy proste, ostrosłupy i bryły obrotowe, elementy statystyki.
9
Wzory skróconego mnożenia Test powtórzeniowy z matematyki z zakresu stosowania wzorów skróconego mnożenia. Test przeznaczony jest dla uczniów II klasy gimnazjum.
10
Równania, nierówności, układy równań Test podsumowujący wiadomości zdobyte przez uczniów dotyczące równań, nierówności i układów równań. Dystraktory zostały w nim dobrane z uwzględnieniem błędów najczęściej popełnianych przez uczniów. Analizując błędne odpowiedzi można określić, z jaką częścią materiału uczeń ma największe problemy.
11
Granistosłupy i ostrosłupy Test „Graniastosłupy i ostrosłupy” został opracowany dla klasy III gimnazjum. Podsumowuje wiadomości dotyczące brył geometrycznych zdobyte przez uczniów w trakcie trzech lat nauki. Przy tworzeniu pytań wzięta została pod uwagę ta część materiału, z jaką uczniowie ma największe problemy.
12
Test sprawdzający po III klasie gimnazjum Test sprawdzający wiadomości, umiejętności i operatywność wiedzy z matematyki uczniów po III klasie gimnazjum. (Pytania w teście podzielone są według podanych kryteriów i oznaczone odpowiednimi literkami: (w), (u), (o) ).
INNE LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Procenty
2

Wyrażenia algebraiczne - jednomiany

3
Zapisywanie informacji za pomocą wyrażeń algebraicznych
4
Sumy algebraiczne, redukcja wyrazów podobnych
5
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
6
Jedenaście siatek sześcianu
Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn