szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

POMOCE DLA UCZNIÓW
POMOCE DLA NAUCZYCIELI
Z ŻYCIA SZKOŁY
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.zintegrowane; historia_sp; j.polski_sp matematyka_sp; przyroda
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane
JĘZYK POLSKI - LEKCJE ONLINE DLA NAUCZYCIELI
Jeśli chcesz przeprowadzić bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij
1
Mitologia grecka w języku – frazeologizmy, postacie, symbole Lekcja interaktywna objaśnia wpływ mitów greckich na kulturę europejską i język. Prezentuje bogów olimpijskich i herosów, podaje przykłady frazeologizmów i nazw z nimi związanych. Wyjaśnia znaczenie dosłowne i przenośne szeregu frazeologizmów pochodzących z mitologii.
2
Historia dramatu i teatru antycznego Lekcja interaktywna przedstawiająca historię dramatu i teatru antycznego. Prezentuje początki i rozwój widowisk teatralnych w starożytnej Grecji. Przedstawia gatunki dramatyczne oraz najsłynniejszych twórców dramatów: Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa i Arystofanesa.
3
„Antygona” – budowa dramatu Lekcja interaktywna mająca na celu zaznajomienie uczniów z budową klasycznej tragedii greckiej na podstawie „Antygony" Sofoklesa. Wyjaśnia, jaka jest rola dialogów i monologów na płaszczyźnie językowej dramatu. Wprowadza nazwy i objaśnia rolę poszczególnych części budowy zewnętrznej tragedii. Zawiera informacje o kompozycji dzieła i zasadzie trzech jedności w antycznym dramacie.
4
Tematyka tragedii Sofoklesa Lekcja interaktywna prezentująca tematykę tragedii Sofoklesa. Wyjaśniono tutaj wpływ mitów greckich na kształtowanie fabuł antycznych dramatów. Omówiono również mit tebański, który stał się inspiracją Sofoklesa; w niekonwencjonalny sposób została zaprezentowana fabuła „Antygony".
5
Bohaterowie „Antygony” Lekcja interaktywna prezentująca bohaterów tragedii Sofoklesa pod tytułem „Antygona”. Przedstawiono tu cechy charakteru i poglądy najważniejszych postaci dramatu.Omówiona została również rola chóru w utworze. Ponadto w lekcji wprowadzono pojęcie bohatera tragicznego i sytuacji tragicznej, zwraca się także uwagę ucznia na znaczenie obecności fatum dla losów bohaterów antycznych tragedii.
6
„Antygona” – cechy tragedii Sofoklesa Lekcja interaktywna prezentująca cechy charakterystyczne dzieł Sofoklesa. Wprowadza i wyjaśnia kluczowe dla tragedii pojęcia: tragizm, katharsis, fatum, zasada decorum. Przedstawia istotę konfliktu dramatycznego w „Antygonie”.
7
Mitologia grecka – narodziny świata i bogów Lekcja interaktywna prezentująca stworzenie świata i bogów według mitologii greckiej. Przedstawia mity kosmogoniczne i teogoniczne. Przypomina wiadomości o panteonie bóstw greckich.
8
Prometeusz – dobroczyńca ludzkości Lekcja interaktywna prezentująca jeden z najpiękniejszych wątków mitologii greckiej – historię o dobrym tytanie Prometeuszu. Wprowadzone i wyjaśnione zostały tu pojęcia: archetyp, altruizm, prometeizm, a także wyrażenie „puszka Pandory”. Wskazano również analogię między greckim mitem a biblijną opowieścią o stworzeniu człowieka. Podczas lekcji uczeń dowie się, w jaki sposób historia szlachetnego tytana inspirowała europejską literaturę i sztukę.
9
Artyści w mitologii greckiej Lekcja interaktywna prezentująca grecki ideał piękna, rolę sztuki w życiu starożytnych Greków oraz postaci artystów funkcjonujące w mitologii – Pigmaliona i Orfeusza. Zaprezentowne zostały tu również fragmenty utworu „Przemiany” wybitnego poety rzymskiego Owidiusza. Ponadto ukazano wpływ mitologicznych opowieści na literaturę i sztukę europejską.
10
Marzenia o krainie szczęśliwej Lekcja interaktywna prezentująca wyobrażenia starożytnych Greków o krainie wiecznej szczęśliwości. Wyjaśnia sens mitycznych historii opowiadających o idealnych miejscach, gdzie człowiek może uciec od trudów codziennego życia. Pokazuje podobieństwa i różnice pomiędzy Wyspą Błogosławionych a Arkadią. Wprowadza i objaśnia określenie „arkadyjski" na przykładach arcydzieł malarstwa europejskiego. Przypomniane zostają pojęcia synonim i antonim.
11
Homer i jego dzieła Lekcja interaktywna prezentująca sylwetkę wielkiego twórcy starożytnej Grecji – Homera oraz jego dzieła – „Iliadę” i „Odyseję”. Omawia cechy charakterystyczne eposu homeryckiego. Prezentuje toposy i symbole wywodzące się z dzieł Homera.
12
Biblia w języku Lekcja interaktywna ukazująca Biblię jako podstawę kultury europejskiej, źródło środków wyrazu artystycznego, form językowych i inspirację twórców. Prezentuje historie wybranych postaci biblijnych – Dawida, Salomona i Samsona. Wyjaśnia, czym są związki frazeologiczne, omawia ich znaczenie i podaje źródła. Przybliża podział związków frazeologicznych ze względu na budowę i stopień zespolenia.
13
Biblia – księga nad księgami Lekcja interaktywna prezentująca znaczenie słowa „biblia”, podział Biblii na Stary i Nowy Testament. Przybliża historię Biblii i proces kształtowania się kanonu katolickiego. Wyjaśnia budowę Pisma Świętego, wprowadza pojęcia wersetu, rozdziału i apokryfu. Lekcja przedstawia historię tłumaczeń Biblii na różne języki, w tym język polski, oraz dzieje powstania i cechy językowe przekładów. Ukazuje Biblię jako dzieło o charakterze religijnym i walorach literackich, źródło inspiracji dla literatury i sztuk plastycznych. Przybliża utwory literackie czerpiące z motywów biblijnych autorstwa np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida, Z. Krasińskiego i W. Szymborskiej.
14
Biblijne stworzenie świata i człowieka Lekcja interaktywna prezentująca treść Księgi Rodzaju, biblijny mit o początku (kosmogonię i stworzenie człowieka) oraz opowieść o grzechu pierworodnym i o utraconym Raju. Przybliża związki między nauką moralną i prawdami wiary a formą artystyczną w „poemacie” o stworzeniu świata, wyodrębnia cechy stylu biblijnego i elementy dydaktyzmu. Uświadamia rozbieżności pomiędzy światopoglądem religijnym a naukowym. Wskazuje na różnice pomiędzy greckim a biblijnym mitem genezyjskim. Wyjaśnia zagadnienie antropomorfizacji obrazu Boga w Księdze Rodzaju i sztukach plastycznych. Zapoznaje z toposami miejsca szczęśliwego.
15
Stary Testament – sens ludzkiego cierpienia Lekcja interaktywna przedstawiająca treść Księgi Rodzaju, Księgi Hioba i Koheleta, prezentująca starotestamentową koncepcję Boga i człowieka oraz zagadnienia cierpienia, winy i kary, zła. Wykorzystując opowieści o Kainie i Ablu, potopie, Sodomie i Gomorze oraz Hiobie, ukazuje symbolikę postaci biblijnych. Przypomina o roli Biblii jako źródła frazeologizmów w języku polskim i uświadamia kulturotwórczą rolę Pisma Świętego. Kształci umiejętność odnajdywania motywów, tematów biblijnych w sztukach plastycznych, pozwala na sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wnioskowania, porządkowania faktów, porównywania i charakteryzowania w oparciu o tekst literacki.
16
Arcydzieła biblijnej liryki Lekcja interaktywna prezentuje treści biblijnych psalmów, „Pieśni nad Pieśniami”, „Hymnu o miłości” oraz charakterystykę ich problematyki i budowy. Uświadamia problem historycznej ewolucji gatunków literackich, sygnalizuje zmienność kryteriów ich klasyfikacji, utrwala wiedzę o podstawowych wyróżnikach rodzajów literackich. Charakteryzuje bliżej treść, rodzaje i budowę psalmu. Wprowadza terminy: hymn, psalm, psałterz, parafraza, stylizacja biblijna. Prezentuje problem tłumaczenia tekstu lirycznego, historię tłumaczeń Księgi Psalmów na język polski. Ukazuje problematykę egzystencjalną i etyczną w liryce biblijnej.
17
Apokalipsa, czyli biblijny koniec świata Lekcja interaktywna prezentuje treść biblijnej Apokalipsy św. Jana i okoliczności jej powstania. Ukazuje problematykę wieloznaczności języka Apokalipsy i jej wizyjności oraz różne rodzaje symboli biblijnych, pochodzących z tej księgi. Kształci umiejętność wskazywania symboli biblijnych w sztuce współczesnej. Uświadamia kulturotwórczą rolę Biblii, dzięki konkretnym przykładom literackim, plastycznym i muzycznym z różnych epok. Wskazuje na związki Apokalipsy z myślą filozoficzną XX wieku (katastrofizmem). Lekcja przybliża twórczość K.K. Baczyńskiego oraz poezję Cz. Miłosza i Z. Herberta, dzięki analizie i interpretacji wierszy, przygotowuje do samodzielnego dokonywania wartościujących ocen zjawisk, czynów i postaw dzięki obcowaniu z literaturą o problematyce egzystencjalnej (temat katastrofy, wojny, śmierci, dojrzewania) i eschatologicznej (motyw końca świata i Sądu Ostatecznego).
ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE
Nie wiesz co to są związki frazeologiczne, skąd się wzięły lub jakie mają znaczenie? Kliknij myszką na wybrane określenie, a przejdziesz na stronę interklasy gdzie jest ono w przystępny sposób wyjaśnione. Zamieszczone dowcipne animacje i ilustracje na pewno pomogą Ci je zapamiętać
1
Tutaj znajdziesz wyjaśnienie co to jest związek frazeologiczny.
2

Eureka!

19

Kamień filozoficzny

3

Mahomet i góra

20

Krokodyle łzy

4
Pięta Achillesa
21

Latający Holender

5
Wyszedł na tym jak Zabłocki
22

Puszka Pandory

6

Przeżywam męki Tantala!

23

Zakazany owoc

7

Salomonowy wyrok

24

Syzyfowa praca

8
Wieści hiobowe
25

Wzrok Bazyliszka

9
Jedna jaskółka nie czyni wiosny
26

Naga prawda

10

Nigdy nie kupuj kota w worku!

27

Syreni śpiew

11

Jabłko Adama

28

Ogródek Adonisa

12

Wyrwał się jak Filip z konopi

29

Pyrrusowe zwycięstwo

13

Kubek w kubek

30

Uczta Lukullusa

14

Miodowy miesiąc

31

Jajko Kolumba

15

Paniczny strach

32

Pocałunek Judasza

16
Rzucać perły przed wieprze
33

Być w siódmym niebie

17

Jak pies z kotem żyją

34

Niedźwiedzia przysługa

18
Lwia część
35

Pies ogrodnika

KRZYŻÓWKI INTERAKTYWNE
LP
TEMAT
WYBÓR
LP
TEMAT
WYBÓR
1

Krzyżówki ortograficzne utrwalające pisownię wyrazów z "h"

2
Krzyżówka z "-ówką"
3
Krzyżówka z "Ż"
4
Krzyżówka frazeologiczna

Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn