szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

POMOCE DLA UCZNIÓW
POMOCE DLA NAUCZYCIELI
Z ŻYCIA SZKOŁY
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.zintegrowane; historia_sp; j.polski_sp matematyka_sp; przyroda
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane
HISTORIA GIMNAZJUM - LEKCJE ONLINE DLA NAUCZYCIELA
Jeśli chcesz przeprowadzić bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Słowianie i początki państwa polskiego Lekcja interaktywna przedstawiająca zagadnienia dotyczące Słowian i powstania państwa polskiego. Charakteryzuje podział Słowian, ich organizację plemienną oraz wierzenia. Prezentuje legendy związane z powstaniem państwa polskiego. Przedstawia proces zjednoczenia plemion polskich przez Polan, dokonania Mieszka I. Zawiera mapy historyczne prezentujące wybrane zagadnienia oraz ćwiczenia multimedialne pozwalające usystematyzować wiadomości. Stanowi podstawę do poznania zagadnień dotyczących historii Polski.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– zna zagadnienia dotyczące Słowian i powstania państwa polskiego;
– wie, jakie były wierzenia Słowian;
– rozumie, dlaczego Polacy wywodzą się od plemion słowiańskich;
– rozumie i potrafi opisać proces powstania państwa polskiego;
– wie, kim byli: Siemowit, Lestek, Siemomysł, Mieszko I, Gall Anonim, Dobrawa, biskup Jordan, Bolesław I;
– potrafi umieścić omawiane zagadnienia w czasie i przestrzeni;
– potrafi wykonać ćwiczenia multimedialne dotyczące przedstawionych zagadnień.
2
Polska za panowania Bolesława Chrobrego Lekcja interaktywna przedstawiająca sytuację polityczną, strukturę organizacyjną i społeczną Polski za panowania Bolesława Chrobrego. Prezentuje przebieg misji św. Wojciecha, historię zjazdu gnieźnieńskiego i wojen prowadzonych przez polskiego władcę. Opisuje rolę grodów i osad służebnych oraz charakteryzuje zobowiązania poszczególnych warstw społecznych wobec władcy. Zawiera mapy historyczne prezentujące wybrane zagadnienia oraz ćwiczenia multimedialne pozwalające usystematyzować wiadomości. Stanowi podstawę do poznania zagadnień dotyczących historii Polski.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– zna zagadnienia dotyczące sytuacji politycznej, struktury organizacyjnej i społecznej Polski za panowania Bolesława Chrobrego;
– wie, jaki był cel i przebieg misji św. Wojciecha w kraju pogańskich Prusów;
– potrafi opisać genezę, przebieg i znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego;
– wie, kim byli: Bolesław Chrobry, Mieszko II, Henryk II;
– potrafi umieścić omawiane zagadnienia w czasie i przestrzeni;
– potrafi wykonać ćwiczenia multimedialne dotyczące przedstawionych zagadnień.
3
Kryzys i odbudowa państwa polskiego w XI w. Lekcja interaktywna przedstawiająca kryzys i odbudowę państwa pierwszych Piastów. Opisuje genezę kryzysu oraz proces jednoczenia ziem polskich przez Kazimierza Odnowiciela. Wymienia sukcesy polityczne Bolesława Śmiałego, wyjaśnia przyczyny wygnania władcy. Charakteryzuje rządy Władysława Hermana w Polsce. Zawiera mapy historyczne prezentujące wybrane zagadnienia oraz ćwiczenia multimedialne pozwalające usystematyzować wiadomości. Stanowi kolejny etap w poznawaniu zagadnień dotyczących historii Polski.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– zna zagadnienia dotyczące kryzysu i odbudowy państwa pierwszych Piastów;
– zna przyczyny, przebieg i skutki kryzysu państwa;
– potrafi opisać genezę, przebieg i znaczenie odbudowy państwa polskiego;
– wie, kim byli: Bolesław Chrobry, Mieszko II, Jarosław II, Konrad II, Rycheza, Kazimierz Odnowiciel, Miecław, Brzetysław, Bolesław Śmiały, biskup Stanisław, Henryk IV, Sieciech, Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Zbigniew;
– potrafi umieścić omawiane zagadnienia w czasie i przestrzeni;
4
Panowanie Bolesława Krzywoustego i jego statut Lekcja interaktywna przedstawiająca politykę prowadzoną przez Bolesława Krzywoustego, jego spór z bratem, najazd Henryka V na Polskę oraz podbój Pomorza przez polskiego księcia. Prezentuje genezę, treści i znaczenie statutu Krzywoustego. Zawiera mapy historyczne prezentujące wybrane zagadnienia oraz ćwiczenia multimedialne pozwalające usystematyzować wiadomości. Stanowi kolejny etap w poznawaniu zagadnień dotyczących historii Polski.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– zna zagadnienia dotyczące polityki Bolesława Krzywoustego, jego sporu z bratem, najazdem Henryka V na Polskę oraz podbojem Pomorza przez polskiego księcia;
– zna genezę, treści i znaczenie statutu Krzywoustego;
– potrafi opisać genezę, przebieg i znaczenie podziału Polski na dzielnice;
– wie, kim byli: Otton z Bambergu, Bolesław Kędzierzawy, Henryk Sandomierski, Mieszko Stary, Władysław Wygnaniec, Kazimierz Sprawiedliwy, Gall Anonim;
– potrafi umieścić omawiane zagadnienia w czasie i przestrzeni;
– umie dokonać analizy tekstów źródłowych;
5
Arabowie i ich religia Lekcja interaktywna przedstawiająca życie i działalność Mahometa, religię, podboje i kulturę arabską. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z informacjami na temat położenia geograficznego i warunków naturalnych Półwyspu Arabskiego. Lekcja przedstawia też najważniejsze osiągnięcia kultury arabskiej. Przygotowuje do samodzielnej oceny osiągnięć arabskiej cywilizacji oraz pośrednictwa kulturowego Arabów między Wschodem a Zachodem.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– wie, gdzie znajduje się ojczyzna Arabów;
– rozumie zależność między warunkami życia a zajęciami ludności;
– zna i prawidłowo stosuje pojęcia: islam, Koran, Sunna, meczet, pięć filarów islamu;
– zna i potrafi wyjaśnić daty: 622r., 732 r.;
– potrafi wyjaśnić rolę Mahometa w procesie narodzin nowej religii i państwa;
– potrafi określić czas największych podbojów arabskich;
– umie wskazać na mapie tereny podbite przez muzułmanów;
– potrafi wyjaśnić rolę Arabów w pośrednictwie kulturowym;
– umie wymienić osiągnięcia kultury muzułmańskiej.
6
Państwo Franków Lekcja interaktywna przedstawiająca powstanie państwa Franków. Prezentuje dokonania władców merowińskich i karolińskich. Prezentuje zagadnienia związane z ekspansją, organizacją państwa, administracją, kulturą, gospodarką państwa Franków. Lekcja przygotowuje do samodzielnej oceny osiągnięć Franków w dziedzinie kultury, administracji, gospodarki. Przedstawia rozwój terytorialny państwa Franków na przestrzeni wieków oraz jego rozpad. Zawiera mapy historyczne oraz ćwiczenia multimedialne.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– wie, kim byli Frankowie, Karolingowie, Merowingowie;
– potrafi określić kierunki frankońskiej ekspansji;
– umie wskazać przełomowe wydarzenia dotyczące Franków;
– wie, kim byli: Chlodwig, Pepin z Heristalu, Karol Młot, Pepin Mały, Karol Wielki, Ludwik Pobożny, Karol Łysy, Ludwik Niemiecki, Lotar;
– umie opisać osiągnięcia Franków w dziedzinie administracji, gospodarki, kultury i szkolnictwa, wojskowości;
– potrafi przedstawić wybrane zagadnienia na mapach historycznych;
– potrafi wykonać ćwiczenia multimedialne dotyczące omawianych zagadnień;
– rozumie doniosłość osiągnięć Franków i ich wpływ na cywilizację europejską
7
System feudalny – władza świecka i duchowna Lekcja interaktywna przedstawiająca genezę systemu feudalnego, wyjaśniająca podstawowe pojęcia z nim związane. Prezentuje strukturę feudalnego społeczeństwa oraz genezę i skutki obopólnej zależności władzy świeckiej i duchownej. Charakteryzuje przebieg konfliktu między papieżem i cesarzem w XI w. oraz wyjaśnia przyczyny schizmy wschodniej. Zawiera mapy historyczne i ćwiczenia multimedialne. Stanowi podstawę do poznania kluczowych zagadnień z historii średniowiecza.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– potrafi scharakteryzować, na czym polegał system feudalny;
– wie, jakie były zależności w systemie feudalnym miedzy poszczególnymi warstwami społecznymi oraz władzą świecka a duchowną;
– potrafi scharakteryzować, na czym polegał hołd lenny i jakie były rodzaje renty feudalnej;
– wie, jakie były przyczyny, przebieg i skutki konfliktu o inwestyturę;
– potrafi scharakteryzować idee cezaropapizmu i papocentryzmu;
– potrafi umieścić w czasie i przestrzeni omawiane zjawiska historyczne;
– rozumie i potrafi określić przyczynę przebieg oraz skutki schizmy wschodniej;
– zna i rozumie pojęcia dotyczące przedstawionych zagadnień;
– wie, kim byli: Mikołaj II, Grzegorz VII, Henryk IV;
8
Wyprawy krzyżowe Lekcja interaktywna przedstawiająca genezę, przebieg i skutki wypraw krzyżowych, wyjaśniająca podstawowe pojęcia związane z wyprawami krzyżowymi. Prezentuje historię największych zakonów rycerskich. Zawiera mapy historyczne i ćwiczenia multimedialne. Stanowi przygotowanie do poznania kluczowych zagadnień z historii średniowiecza i do samodzielnej oceny wydarzeń.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– rozumie, potrafi scharakteryzować oraz ocenić genezę i skutki wypraw krzyżowych;
– rozumie rolę krucjat w dziejach średniowiecznej Europy;
– potrafi umieścić w czasie i przestrzeni omawiane zjawiska historyczne;
– zna i rozumie pojęcia dotyczące przedstawionych zagadnień;
– wie, kim byli: Baldwin I, Ryszard Lwie Serca, Gotfryd z Bouillon, Saladyn, Bernard z Clairvaux;
– potrafi wykonać ćwiczenia multimedialne dotyczące przedstawionych zagadnień.
9
Społeczeństwo i gospodarka w rozkwicie średniowiecza Lekcja interaktywna przedstawiająca powstanie i funkcjonowanie średniowiecznych wsi i miast. Prezentuje podziały społeczne występujące wśród mieszkańców średniowiecznych wsi i miast. Wyjaśnia, na czym polegał średniowieczny handel i jaka była funkcja banków oraz związków miast handlowych. Przedstawia proces tworzenia się społeczeństwa stanowego i monarchii stanowej. Zawiera mapy historyczne i ćwiczenia multimedialne. Stanowi przygotowanie do poznania kluczowych zagadnień z historii średniowiecza oraz wstęp do zrozumienia kluczowych zagadnień historii odrodzenia.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– rozumie i potrafi opisać, jak funkcjonowały w średniowieczu wsie i miasta;
– wie, w jaki sposób lokowano średniowieczne wsie i miasta;
– potrafi opisać średniowiecznych mieszkańców miast i wsi oraz ich codzienne zajęcia; omówić podziały występujące wśród grup społecznych;
– rozumie, na czym polegał handel w średniowieczu;
– wie, jakie funkcje spełniały średniowieczne banki;
– wie, kim byli: Jan bez Ziemi, Filip Piękny, Innocenty III;
– potrafi umieścić omawiane zagadnienia w czasie i przestrzeni;
10
Nauka i kultura średniowiecznej Europy Lekcja interaktywna przedstawiająca zagadnienia dotyczące nauki i kultury średniowiecznej Europy. Pokazuje system szkolnictwa niższego i wyższego, dokonania w dziedzinie literatury, architektury i sztuki. Prezentuje zakony i ich rolę w cywilizacji wieków średnich. Przedstawia najważniejsze zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej. Wprowadza i wyjaśnia pojęcie uniwersalizmu. Zawiera mapy historyczne i ćwiczenia multimedialne. Stanowi przygotowanie do poznania kluczowych zagadnień z historii średniowiecza
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– rozumie i potrafi opisać uniwersalistyczny charakter kultury średniowiecza;
– zna nazwy wybranych zakonów i ich założycieli;
– wie, do jakie wzorce osobowe funkcjonowały w epoce średniowiecza;
– rozróżnia styl romański i gotycki;
– potrafi opisać charakterystyczne cechy stylu romańskiego i gotyku oraz wymienić po kilka zachowanych zabytków reprezentatywnych dla tych stylów;
– wie, kim byli: Tomasz z Akwinu, św. Benedykt z Nursji, św. Robert, św. Franciszek z Asyżu, św. Dominik Guzman;
11
Kultura baroku Lekcja interaktywna przedstawiająca filozofię, naukę i kulturę czasów baroku. Prezentuje style i tendencje panujące w sztuce czasów baroku. Zawiera informacje na temat sakralnej, dworskiej i mieszczańskiej sztuki baroku. Przedstawia pokrótce sylwetki: Johannesa Keplera, Galileusza, Giordana Bruna, Marcella Malpighiego, René Descartesa, Blaise’a Pascala, Carls’a Maderna, Francesca Borrominiego, Gianlorenzo Berniniego, Ludwika XIV, Filipa IV, Diego Velázqueza, Karola I, Rubensa, Fransa Halsa, Jana Vermeera van Delfta, Jacoba van Ruysdael, Rembrandta Harmenszoon van Rij, Tylmana van Gameren, Zygmunta III Wazy, Jana III Sobieskiego, Benedykta Chmielowskiego, Jana Chryzostoma Paska, Wacława Potockiego, Wespazjana Kochowskiego, Jana Kazimierza. Wprowadza pojęcia: synkretyzm, racjonalizm, empiryzm, jansenizm, manieryzm, palladianizm, styl Ludwika XIV, rokoko, klasycyzm, manieryzm, absolutyzm, Rzeczpospolita Obojga Narodów, sarmatyzm, ksenofobia, liberum veto, dewocja, orientalizacja, protestantyzm. Zawiera liczne mapy historyczne dotyczące omawianych zagadnień, teksty źródłowe oraz ćwiczenia multimedialne.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
– zna zagadnienia związane z filozofią, nauką i kulturą baroku;
– potrafi przedstawić przykłady europejskiej i polskiej sztuki barkowej oraz rokoko;
– wie, czym się charakteryzował styl Ludwika XIV, palladiański oraz rokoko w architekturze;
– potrafi opisać barok dworski, mieszczański i sakralny;
12
Oświeceniowa wiara w rozum i człowieka Lekcja interaktywna przedstawiająca filozofię, naukę i kulturę czasów oświecenia. Przedstawia myśl kulturalną i polityczną oświecenia, największe odkrycia epoki, klasycyzm w sztuce i architekturze. Zawiera informacje na temat wpływu myśli oświeceniowej na rządy państw europejskich.
13
Kryzys Rzeczypospolitej Lekcja interaktywna prezentująca zagadnienia dotyczące kryzysu Rzeczpospolitej Polskiej w XVIII w. Dotyczy czasów saskich, dokonań ostatniego elekcyjnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, genezy, przebiegu i skutków I rozbioru Polski, Sejmu Wielkiego, II rozbioru Polski oraz upadku Rzeczpospolitej pod koniec XVIII w.Wprowadza pojęcia: Saksonia, unia personalna, Wettinowie, sejm niemy, Liga Północna, traktat Löwenwolda (traktat trzech czarnych orłów), liberum veto, Komisje Dobrego Porządku, Familia, lustracja, królewszczyzny, Szkoła Rycerska, koliszczyzna, konfederacja barska, uniwersał połaniecki, kosynierzy, Racławice, Targowica, konfederacja targowicka, Konstytucja 3 maja, Kuźnica Kołłątajowska, stronnictwo patriotyczne, obóz hetmański, obóz patriotyczny. Zawiera liczne mapy historyczne dotyczące omawianych zagadnień, teksty źródłowe oraz ćwiczenia multimedialne.
14
Czasy napoleońskie Lekcja interaktywna przedstawiająca nowożytną Europę czasów napoleońskich. Prezentuje wydarzenia we Francji w czasach konsulatu, okoliczności objęcia tronu cesarskiego przez Napoleona, sto dni Napoleona i postanowienia kongresu wiedeńskiego. Wyjaśnia, jaką rolę odegrali Polacy w polityce Napoleona. Wprowadza pojęcia: Konstytuanta, konsulat, pokój w Campo Formio, Stany Generalne, absolutyzm, kodeks Napoleona, konkordat, Wielka Armia, blokada kontynentalna, legitymizm, restauracja, równowaga europejska, sto dni Napoleona, bitwa pod Waterloo, kongres wiedeński, Kongresówka, Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie. Zawiera liczne mapy historyczne dotyczące omawianych zagadnień, teksty źródłowe oraz ćwiczenia multimedialne.
15
Rzeczpospolita w XVI i XVII w. – ćwiczenia Lekcja interaktywna przedstawiająca zagadnienia związane z historią XVI i XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Zawiera informacje dotyczące funkcjonowania ustroju Rzeczypospolitej za panowania Jagiellonów, rozwoju wolności i przywilejów szlacheckich. Przedstawia wady i zalety ustroju. Wprowadza pojęcia: wolna elekcja, rokosz, liberum veto, artykuły henrykowskie, oligarchia magnacka, sejm walny, przywilej, sejmik ziemski, konfederacja warszawska, sejm, senat, arianie, sarmatyzm. Zawiera teksty źródłowe dotyczące omawianych zagadnień oraz ćwiczenia multimedialne, które pozwalają na usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy.
16
Wielkie odkrycia geograficzne Lekcja interaktywna przedstawiająca zagadnienia związane z wielkimi odkryciami geograficznymi, cywilizacjami prekolumbijskimi, podbojem Nowego Świata. Wprowadza pojęcia: Nowy Świat, Stary Świat, majorat, handel lewantyński, sekstans, astrolabium, karawela, karaka, konkwistador, dualizm ekonomiczny, gospodarka rynkowa, gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, manufaktura, folwark, uprawy przemysłowe. Przedstawia pokrótce sylwetki Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy, Ameriga Vespucciego, Francisa Drake’a, Willema Barentsa, Jacquesa Cartiera, Hernána Cortésa, Francisca Pizarra, Pedro Cabrala. Zawiera liczne mapy historyczne dotyczące omawianych zagadnień oraz ćwiczenia multimedialne.
17
Renesans i humanizm Lekcja interaktywna przedstawiająca zagadnienia związane z filozofią, sztuką i architekturą renesansu. Przedstawia narodziny nowej epoki we Włoszech oraz jej rozwój w krajach Europy. Wprowadza pojęcia: renesans, humanizm. Przedstawia pokrótce sylwetki największych myślicieli, naukowców i twórców renesansowych. Zawiera liczne mapy historyczne dotyczące omawianych zagadnień oraz ćwiczenia multimedialne.
18
Reformacja i kontrreformacja Lekcja interaktywna przedstawiająca sytuację w Kościele na przełomie XV i XVI w., prezentuje genezę, przebieg i skutki reformacji i kontrreformacji w Europie. Zawiera informacje o rozwoju reformacji i kontrreformacji na ziemiach polskich. Wprowadza pojęcia: 95 tez, reformacja, luteranizm, protestantyzm, Bulla Exsurge Domine, ekskomunika, edykt wormacki, Kościół anglikański, Akt Supremacji, kalwinizm, predestynacja, pokój w Augsburgu, noc św. Bartłomieja, edykt nantejski, autodafe, indeks ksiąg zakazanych, jezuici, heretyk, kontrreformacja, arianie, bracia czescy, konfederacja warszawska, unia brzeska.
19
Rzeczpospolita w XVI i XVII w. Lekcja interaktywna przedstawiająca dzieje Rzeczypospolitej Polskiej w XVI i XVII w. Wyjaśnia funkcjonowanie ustroju Rzeczypospolitej za panowania Jagiellonów w XV i XVI w., zasady wyboru monarchów w Polsce od XVI w. oraz genezę kryzysu Rzeczypospolitej w XVII w. Przedstawia genezę, przebieg i skutki wojen toczonych przez Polskę z Turcją, Rosją, Szwecją i Kozakami. Zawiera informacje o kulturze baroku na ziemiach polskich
20
Nowożytna Europa Lekcja interaktywna przedstawiająca najważniejsze zagadnienia związane z historią nowożytnej Europy. Wyjaśnia funkcjonowanie europejskiej gospodarki w XVII w. Przedstawia genezę, przebieg i skutki wojny trzydziestoletniej. Zawiera informacje o dwóch ustrojach monarchistycznych: monarchii parlamentarnej i absolutystycznej.
21
I wojna światowa Lekcja interaktywna przedstawiająca genezę, przebieg i skutki I wojny światowej. Zawiera informacje dotyczące sojuszy militarnych, działań wojennych i traktatów kończących wojnę. Wprowadza pojęcia: kolonia, Trójprzymierze, Trójporozumienie, ententa, sojusz, arcyksiążę, ultimatum, suwerenność, front, wojna błyskawiczna, wojna pozycyjna, kawaleria, karabin maszynowy, tyraliera, artyleria, wojska inżynieryjne, mediacja, ofensywa, kontrofensywa, alianci, sprzymierzeni, prezydent, zawieszenie broni, traktat pokojowy, rokowania, abdykacja, strajk, samostanowienie narodu, Republika Weimarska, Liga Narodów, strefa zdemilitaryzowana
22
Sprawa polska w I wojnie światowej Lekcja interaktywna przedstawiająca sprawę polską w I wojnie światowej. Zawiera informacje dotyczące przygotowania Polaków do wielkiej wojny, koncepcji odzyskania niepodległości, stosunku zaborców i innych mocarstw do sprawy polskiej oraz pokoju w Brześciu Litewskim. Wprowadza pojęcia: manifest, proklamacja, państwa centralne, ententa, bolszewicy, traktat pokojowy, front, zawieszenie broni
23
Walka o granice Lekcja interaktywna przedstawiająca walkę Polaków o granice odrodzonego państwa. Zawiera informacje o pierwszych ośrodkach władzy na ziemiach polskich, o konferencji pokojowej w Paryżu oraz o postanowieniach traktatu wersalskiego odnośnie Polski, walkach o zachodnie, północne i południowe granice Polski, konfliktach na wschodzie, odbudowie państwowości polskiej. Wprowadza pojęcia: bolszewicy, federacja, inkorporacja, plebiscyt i linia demarkacyjna.
24
Pierwsze lata państwa polskiego Lekcja interaktywna przedstawiająca zagadnienia związane z pierwszymi latami II Rzeczypospolitej. Zawiera informacje o gospodarce odrodzonego państwa, początkach rządów, reformach Grabskiego, budowie portu w Gdyni, rozwoju przemysłu. Wprowadza pojęcia: prawica, lewica, centrum, demokracja parlamentarna, rządy parlamentarne, system finansowy, inflacja, hiperinflacja, podatek majątkowy, import, eksport, parcelacja, plan czteroletni
25
Rządy w II Rzeczypospolitej Lekcja interaktywna przedstawiająca rządy II Rzeczypospolitej. Zawiera informacje na temat parlamentaryzmu w Polsce w latach 1922–1926, przewrotu majowego, „wyborów brzeskich” i nowej konstytucji, rządów sanacji, polityki zagranicznej
26
Zjednoczona Europa Lekcja interaktywna przedstawiająca genezę zjednoczenia Europy oraz różne koncepcje zjednoczeniowe, które powstały na przestrzeni wieków. Zawiera informacje dotyczące Europy i Ligi Narodów po 1919 r., politycznego i militarnego podziału Starego Kontynentu po 1945 r., upadku komunizmu i budowania Unii Europejskiej.
27
Rewolucja przemysłowa Lekcja interaktywna przedstawiająca rozwój gospodarczy Europy po epoce wielkich odkryć geograficznych. Zawiera informacje dotyczące rewolucji przemysłowej i jej skutków, w tym spowodowanych przez nią zmian społecznych. Wprowadza pojęcia: grodzenie, rewolucja agrarna, dualizm ekonomiczny, gospodarka rynkowa, gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, manufaktura, folwark, uprawy przemysłowe, maszyna parowa, robotnicy, fabrykanci, miasta przemysłowe, feminizm, kapitalizm
TESTY I QUIZY INTERAKTYWNE
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując interaktywne testy i quizy. Możesz od razu sprawdzić ile punktów zdobyłeś i jakie powinny być poprawne odpowiedzi.
1
Starożytny Rzym (wersja B) Test "Starożytny Rzym" (wersja B) jest przeznaczony dla klasy I gimnazjum.
2
Test - unia lubelska Test sprawdzający wiadomości dotyczące unii lubelskiej przygotowany w oparciu o materiały źródłowe.
3
Święto Niepodległości Test "Święto Niepodległości" jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum
4
Najstarsze cywilizacje
Test z historii dla I klasy gimnazjum
5
Dwóchsetlecie hymnu narodowego Test "Dwóchsetlecie hymnu narodowego" przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.
6
Świat w XVI stuleciu
Test z historii dla II klasy gimnazjum
7
Na dworze Jagiellonów  
8
II wojna światowa (wersja A) Test "II wojna światowa" (wersja A) jest przeznaczony dla III klasy gimnazjum.
9
II wojna światowa (wersja B) Test "II wojna światowa" (wersja B) jest przeznaczony dla III klasy gimnazjum.
10
Starożytny Rzym (wersja A) Test "Starożytny Rzym" (wersja A) jest przeznaczony dla I klasy gimnazjum.
11
Mitologia grecka

Test sprawdzający znajomość postaci bogów, herosów i bohaterów z mitologii greckiej

12
Z wizytą u Greków i Rzymian (test dla V klasy) Z wizytą u Greków i Rzymian to test z historii dla V klasy szkoły podstawowej. Do prawidłowych odpowiedzi dołączone są obszerne komentarze.
13
Starożytna Grecja  
14
Test na belfrów

Nauczyciele nie zawsze pamiętają wszystkie szczegóły, nie zawsze znają ciekawostki dotyczące każdego okresu historii. Sprawdź czy twój nauczyciel pamięta ze szczegółami historię Starożytnej Grecji.Oto kilka podchwytliwych pytań na temat "rewelacyjnych Greków":

15
Trzy dynastie: Jagiellonów, Wazów, Sasów "Trzy dynastie: Jagiellonów, Wazów, Sasów" to sprawdzian historyczny dla II klasy gimnazjum
16
Polska Piastów (wersja B) "Polska Piastów" to test historyczny dla I klasy gimnazjum opracowany na podstawie podręcznika "Razem przez wieki" S. Jankowiaka.
17
Polska Piastów (wersja A) "Polska Piastów" to test historyczny dla I klasy gimnazjum opracowany na podstawie podręcznika "Razem przez wieki" S. Jankowiaka.
Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn