szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.zintegrowane; historia_sp; j.polski_sp matematyka_sp; przyroda
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane

8

GEOGRAFIA

Jeżeli chcesz sprawdzić się lub powtórzyć sobie swoją wiedzę z geografii w ciekawy sposób ta stronka jest dla Ciebie.

KRZYŻÓWKI INTERAKTYWNE
LP
PRZEDMIOT
TEMAT
WYBÓR
1
GEOGRAFIA
Krzyżówka geograficzna
2
Krzyżówa przeznaczona dla uczniów III klasy gimnazjum - Gleby Polski
3
Globalne ocieplenie
LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Powstanie i budowa Wszechświata Lekcja interaktywna przedstawiająca jedną z teorii powstania Wszechświata - teorię Wielkiego Wybuchu. Wprowadzone zostają podstawowe pojęcia z zakresu budowy wszechświata oraz procesów w nim zachodzących. Opisane są najważniejsze obiekty kosmiczne. Uczeń poznaje umowny podział nieba na północne i południowe. Przedstawieni zostają czołowi badacze przestrzeni kosmicznej oraz współczesne urządzenia wykorzystywane do obserwacji kosmosu.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
 - zna teorię Wielkiego Wybuchu i potrafi chronologicznie opisać jego przebieg;
 - wie, z jakich pierwiastków chemicznych zbudowane jest Słońce;
 - zna obecnie szacowany wiek Wszechświata oraz Układu Słonecznego;
 - wie, z jakich elementów zbudowany jest Wszechświat; 
 - zna pojęcia: galaktyka, gromada galaktyk, gwiazda, planeta;
 - potrafi opisać genezę gwiazd oraz zna różnicę między czerwonym karłem a czerwonym olbrzymem, potrafi podać ich przykłady;
 - potrafi odróżnić mapę nieba północnego od mapy nieba południowego oraz podać przykłady gwiazdozbiorów;
 - zna pochodzenie oraz najważniejsze osiągnięcia siedmiu czołowych badaczy przestrzeni kosmicznej; 
 - wie, w jaki sposób ludzie zdobywają informacje na temat budowy wszechświata;
 - wie, jak jest zbudowany teleskop i do czego służy; - zna takie urządzenia jak teleskop kosmiczny, radioteleskop oraz sonda kosmiczna.
2
Budowa Układu Słonecznego Lekcja interaktywna przedstawiająca istotę geocentrycznej i heliocentrycznej teorii budowy świata. Opisane są podstawowe informacje dotyczące Słońca. Podana jest podstawowa charakterystyka planet Układu Słonecznego oraz ich ruch po orbitach. Przedstawiony jest faktyczny kształt Ziemi oraz najważniejsze jej parametry. Opisano fazy księżyca oraz cechy planetoid. Podane są definicje komety, meteorytu i meteoroidu oraz różnice między nimi.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- wie, na czym polega istota geocentrycznej i heliocentrycznej budowy świata;
- zna schemat Układu Słonecznego;
- zna kolejność orbit planet Układu Słonecznego;
- potrafi podać charakterystykę Słońca;
- potrafi odnieść wielkość i masę Słońca do parametrów Ziemi oraz Układu Słonecznego;
- zna symbole graficzne planet Układu Słonecznego i Słońca;
- zna podstawowe cechy charakterystyczne planet Układu Słonecznego (masa, średnica, czas obrotu wokół własnej osi, czas obiegu wokół Słońca, liczba znanych księżyców);
3
Ruch obrotowy Ziemi Lekcja interaktywna przedstawiająca dowody i konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi. Omówiono zasadę działania siły Coriolisa i jej wpływ na rozkład wiatrów stałych. Przedstawiono siatkę geograficzną oraz sposób wyznaczania współrzędnych geograficznych różnych punktów na kuli ziemskiej. Pokazano metodę obliczania różnicy czasu słonecznego między punktami leżącymi w różnych miejscach globu.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- zna podstawowe fakty dotyczące ruchu obrotowego Ziemi;
- potrafi podać dowody i konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi;
4
Ruch obiegowy Ziemi Lekcja interaktywna przedstawiająca istotę ruchu obiegowego Ziemi. Omówiono sytuację oświetlenia na różnych częściach kuli ziemskiej w dniach równonocy i przesilenia. Przedstawiono rozkład stref oświetlenia Ziemi oraz metodę obliczania wysokości górowania Słońca w różnych punktach globu. Porównane zostają dwa współcześnie używane kalendarze, juliański i gregoriański.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- zna istotę ruchu obiegowego Ziemi;
- zna definicję aphelium i peryhelium;
- wie, pod jakim kątem oś Ziemi jest nachylona względem płaszczyzny orbity;
- zna definicję równonocy i przesilenia;
- potrafi opisać rozkład oświetlenia słonecznego Ziemi w ciągu roku;
- wie, co to jest górowanie Słońca;
5
Mapy i ich zastosowanie Lekcja interaktywna przybliżająca problematykę tworzenia map i ich wykorzystywania. Omówiono definicję mapy oraz istotę jej generalizacji. Przedstawiono rodzaje skali mapy oraz metody dokonywania pomiarów na mapie i sposób ich przeliczania na odległości rzeczywiste. Omówiono tematykę związaną z odwzorowaniami kartograficznymi oraz z powstałymi w ich wyniku zniekształceniami. Przedstawiono klasyfikację i zastosowanie map oraz metody obrazowania cech ilościowych i jakościowych.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- zna definicję mapy i potrafi podać jej główne cechy oraz elementy;
- zna istotę generalizacji mapy;
- zna definicję skali oraz jej trzy rodzaje: liczbową, liniową oraz mianowaną;
- potrafi zmierzyć odległość na mapie za pomocą linijki, kroczka lub nitki;
- potrafi przeliczyć pomiar na mapie na odległość rzeczywistą;
- potrafi wyznaczyć podziałkę liniową;
6
Charakterystyka fizycznogeograficzna polskiego pobrzeża Bałtyku Lekcja interaktywna przedstawiająca charakterystykę fizycznogeograficzną i gospodarczą polskich Pobrzeży Południowobałtyckich. Uczeń dowiaduje się, jaki jest podział fizycznogeograficzny tego regionu oraz o genezie i formach terenu, jakie występują na jego obszarze. Przedstawiono charakterystykę Żuław Wiślanych. Omówione są trzy główne ośrodki portowe Polski: Port Gdański, Port Gdyński oraz zespół portowy Szczecin-Świnoujście. Przedstawione są główne walory turystyczne polskiego Pobrzeża Bałtyku.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- potrafi wymienić główne regiony fizycznogeograficzne polskiego Pobrzeża Bałtyku;
- zna pochodzenie głównych form rzeźby terenu Pobrzeży Południowobałtyckich;
- zna definicję wydmy, mierzei, klifu oraz delty;
- potrafi opisać proces powstawania mierzei;
7
Charakterystyka fizycznogeofraficzna polskich pojezierzy Lekcja interaktywna przedstawiająca charakterystykę fizycznogeograficzną i gospodarczą pasa polskich pojezierzy. Uczeń dowiaduje się, jaki jest podział fizycznogeograficzny tego regionu. Poznaje formy rzeźby młodoglacjalnej oraz utrwala wiadomości z zakresu działalności lądolodu skandynawskiego na obszarze Polski. W lekcji przedstawiona jest również charakterystyka wód powierzchniowych oraz warunki klimatyczne obszaru. Omówiona jest specyfika walorów turystycznych regionów pasa polskich pojezierzy.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- potrafi wymienić główne regiony fizycznogeograficzne pasa polskich pojezierzy;
- potrafi zlokalizować na mapie najwyższe wzniesienia, główne rzeki i największe jeziora polskich pojezierzy;
- potrafi wymienić i krótko scharakteryzować przynajmniej cztery formy rzeźby młodoglacjalnej;
8
Charakterystyka fizycznogeograficzna wyżyn Lekcja interaktywna przedstawiająca charakterystykę fizycznogeograficzną i gospodarczą pasa polskich wyżyn. Uczeń dowiaduje się, jaki jest podział fizycznogeograficzny tego regionu oraz jakie występują tam skały i surowce mineralne. Przedstawiono, jak powstaje węgiel brunatny i węgiel kamienny. Opisany jest proces konurbacji na Górnym Śląsku oraz zróżnicowanie przyrodnicze Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Przedstawione są również parki narodowe oraz analiza rozwoju gospodarki obszarów wyżynnych.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- potrafi scharakteryzować poszczególne obszary pasa wyżyn, przypisując im główne surowce mineralne, występujące skały oraz opis rzeźby terenu;
- zna podział wyżyn na jednostki fizycznogeograficzne;
- zna cechy charakterystyczne krajobrazu Wyżyny Śląskiej;
- wie, jak powstał węgiel kamienny i brunatny;
- potrafi wskazywać na mapie rozmieszczenie wybranych wyżyn, parków narodowych i głównych miejscowości;
9
Charakterystyka fizycznogeograficzna Karpat Lekcja interaktywna przedstawiająca charakterystykę fizycznogeograficzną i gospodarczą polskich Karpat. Pasma Karpat uszeregowane zostały na trzy główne części: Karpaty Zewnętrzne, Pieniński Pas Skałkowy i Karpaty Wewnętrzne. Przedstawiona jest przeszłość geologiczna Karpat. Opisano związki pomiędzy klimatem a roślinnością na różnych wysokościach n.p.m. Wyjaśnione jest powstawanie wiatru halnego.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- zna główne pasma Karpat polskich i potrafi je uszeregować w trzech grupach: Karpaty Zewnętrzne, Pieniński Pas Skałkowy, Karpaty Wewnętrzne;
- potrafi opisać przeszłość geologiczną Karpat;
- zna definicję fliszu karpackiego, płaszczowiny oraz intruzji magmowej;
- potrafi obliczyć różnicę temperatury na różnych wysokościach;
- potrafi wyjaśnić powstawanie wiatru halnego;
10
Sudety Lekcja interaktywna przedstawiająca charakterystykę fizycznogeograficzną i gospodarczą polskich Sudetów. Podany jest podział Sudetów oraz definicja gór zrębowych, przełęczy, uskoku, cieplicy, arboretum i szczawy. Opisana jest przeszłość geologiczna Sudetów. Uczeń dowiaduje się, jakie gałęzie gospodarki są najważniejsze dla regionu oraz w jaki sposób eksploatuje się różne surowce mineralne. Poruszona jest tematyka zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na szatę roślinną Sudetów. Przedstawione są najważniejsze atrakcje turystyczne regionu sudeckiego.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
- potrafi opisać podział Sudetów oraz przedstawić kryteria tego podziału;
- zna definicję gór zrębowych, przełęczy oraz uskoku;
- potrafi opisać przeszłość geologiczną Sudetów;
- potrafi wskazywać na mapie rozmieszczenie wybranych miejscowości i parków narodowych;
- potrafi ocenić poziom rozwoju gospodarczego w regionie;
TESTY I QUIZY INTERAKTYWNE
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując interaktywne testy i quizy. Możesz od razu sprawdzić ile punktów zdobyłeś i jakie powinny być poprawne odpowiedzi.
1
Podróż w krainę zimna Test sprawdzający zrozumienie tematów związanych z magnetosferą, gęstością lodu i wody, izolatorami ciepła.
2
Ocean i klimat Czy wiesz jaki wpływ mają oceany i prądy morskie na klimat? Zapraszamy do sprawdzenia swoich wiadomości.
3
Europa i Azja Test podsumowujący dział „Europa i Azja – środowisko geograficzne”. Materiał przeznaczony dla uczniów II klasy gimnazjum.
4
Ziemia jako część wszechświata - wersja B Druga wersja sprawdzianu wiadomości z zakresu wiedzy o naszym Układzie Słonecznym, Ziemii i wyznaczaniu współrzędnych geograficznych przeznaczonego dla uczniów z pierwszej klasy gimnazjum.
5
Ćwiczenia z mapą Ćwiczenia z mapą przygotowane w ramach projektu "Szkoła na biegunie". Sprawdź, czy poprawnie odczytujesz mapę.
6
Co o biegunie wiedzieć powinniśmy? Test dla uczniów gimnazjum dotyczący podstawowych wiadomości o warunkach panujących na biegunie północnym.
7
Test podsumowujący z geografii dla klasy III Test - złożony z 40 pytań - podsumowujący wiedzę i umiejętności zdobyte przez uczniów w gimnazjum.
8
Globalne ocieplenie Test poruszajacy zagadnienia związane z globalnym ociepleniem
9
Ziemia jako część wszechświata - wersja A Test sprawdzający dla uczniów z pierwszej klasy gimnazjum. Sprawdzian wiadomości z zakresu wiedzy o naszym Układzie Słonecznym, Ziemii i wyznaczaniu współrzędnych geograficznych.
10
Współrzędne geograficzne Zadaniem testu jest sprawdzenie znajomości ucznia określania położenia geograficznego danego miejsca przez podanie jego współrzędnych geograficznych.
11
Zagrożenia obszarów polarnych Test dotyczący tematu zagrożeń, które dotykają obszary polarne. Zagrożenia przyrody, zagrożenia społeczeństw Arktyki - działalność ludzi w każdym miejscu na Ziemi ma wpływ na sytuację na biegunach.
     
INNE LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Współrzędne geograficzne
2

Lekcja geografii z kosmosu

Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn