szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.zintegrowane; historia_sp; j.polski_sp matematyka_sp; przyroda
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane

1

FIZYKA

Jeżeli chcesz sprawdzić się lub powtórzyć sobie swoją wiedzę z fizyki w ciekawy sposób ta stronka jest dla Ciebie.

KRZYŻÓWKI INTERAKTYWNE
LP
PRZEDMIOT
TEMAT
WYBÓR
1
FIZYKA
Układ Słoneczny
2
Właściwości i budowa materii
GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE
Pobaw się w gry i zabawy interaktywne, ana pewno utrwalisz swoją wiedzę.
1
Gra "Kto to odkrył?"
2
Odkrywanka Układ Słoneczny
TESTY I QUIZY INTERAKTYWNE
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując interaktywne testy i quizy. Możesz od razu sprawdzić ile punktów zdobyłeś i jakie powinny być poprawne odpowiedzi.
1

Elektrostatyka

Test z elektrostatyki dla uczniów gimnazjum.
2
Pomiar fizyczny i jego dokładność Test dla gimnazjalisty na podsumowanie lekcji.
3
Jednostki wielokrotne i podwielokrotne Test dla gimnazjalisty na podsumowanie lekcji.
4
Wielkości fizyczne i jednostki miary Test dla gimnazjalisty na podsumowanie lekcji.
5
Astronomia dla każdego II Często patrzysz w niebo? Przeżywasz romantyczne chwile w czasie pełni Księżyca lub czekasz na spadającą gwiazdę, która spełni twoje życzenie? Rozwiązując test możesz zejść na Ziemię ;-)
6
Test powtórzeniowy Test powtórzeniowy przed egzaminem gimnazjalnym. Sprawdź czego już się nauczyłeś!
7
Ciepło Test z fizyki dla III klasy gimnazjum
8
Drgania i fale Test powtórzeniowy z fizyki dla uczniów III klasy gimnazjum.
9
Narzędzia fizyki Test dla gimnazjalisty na podsumowanie lekcji o pomiarach fizycznych.
10
Astronomia dla każdego Tu nie chodzi o sprawdzenie Twojej wiedzy. Po prostu, odpowiedz na pytania testu dla zabawy, a może dowiesz się czegoś nowego i ciekawego.
11
Dźwięki Test dla III klasy gimnazjum, jako powtórzenie i przygotowanie do egzaminu.
12

Optyka 1

Test powtórzeniowy dla III klasy gimazjum.
13

Optyka 2

Test powtórzeniowy dla III klasy gimazjum.
14
Czym jest fizyka? Krótki test dla gimnazjalisty, sprawdzający zrozumienie pojęcia "zjawisko fizyczne".
15
Jakie to zjawisko fizyczne? Test dla gimnazjalisty, sprawdzający zrozumienie pojęcia "zjawisko fizyczne".
16
Hydrostatyka, aerostatyka Test sprawdzający dla III klasy gimnazjum z działu: ciecze i gazy
17
Zorza polarna Krótki test na temat zorzy polarnej, jej powstawania i terenów na których występuje. Jeżeli chcesz sprawdzić swoją wiedzę na temat jednego z najwspanialszych zjawisk optycznych w przyrodzie - zapraszamy.
     
LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Ciśnienie powietrza Lekcja wprowadza pojęcie ciśnienia atmosferycznego, jednostek oraz sposobów pomiaru i jego podawania dla miejsc znajdujących się na różnych wysokościach. Wyjaśnia istotę zmiany ciśnienia i gęstości powietrza w zależności od zmiany wysokości. Definiuje zjawiska podciśnienia i nadciśnienia oraz podaje sytuacje w których one występują. Zapoznaje z różnymi rodzajami manometrów. Sprawdza umiejętność obliczania ciśnienia.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, czym jest zależność jakościowa ciśnienia oraz gęstości powietrza od wysokości,
 - zna pojęcia: podciśnienie i nadciśnienie,
 - umie obliczać nacisk atmosfery na znaną powierzchnię.
2
Ciepło właściwe Lekcja wprowadza zagadnienia związane z ciepłem substancji, wyjaśnia i definiuje: przepływ ciepła oraz jego kierunek, ciepło właściwe, jego jednostkę oraz sposób jego wyznaczania, bilans cieplny. Sprawdza umiejętność obliczania ciepła właściwego.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, czym jest ciepło właściwe i jaką jednostką jest wyrażane,
 - potrafi wyznaczyć ciepło właściwe substancji,
 - wie, czym jest bilans cieplny,
 - umie obliczać ciepło pobrane i oddane przez ciało.
3
Parowanie i skraplanie Lekcja wyjaśnia zagadnienia związane z parowaniem, skraplaniem oraz wrzeniem. Definiuje pojęcia, podaje przykłady występowania oraz objaśnia procesy, które zachodzą podczas przebiegu tych zjawisk. Wyjaśnia pojęcia temperatury wrzenia i ciepła parowania substancji oraz zależność jakościową temperatury wrzenia substancji od ciśnienia.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna i rozumie pojęcia: parowanie i wrzenie oraz skraplanie,
 - wie, co znaczy pojęcie ciepło parowania,
 - umie wyznaczyć ciepło parowania substancji,
 - rozumie, na czym polega jakościowa zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.
4
Topnienie i krzepnięcie Lekcja wprowadza oraz definiuje pojęcia: topnienie, krzepnięcie, temperatura topnienia. Wyjaśnia, czym jest ciepło topnienia, wprowadza wzór na jego obliczenie oraz jednostkę. Objaśnia zachowanie wody oraz innych substancji wraz ze zmianą temperatury. Sprawdza umiejętność obliczania ciepła pobranego i oddanego w czasie topnienia lub krzepnięcia.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, czym jest temperatura topnienia substancji,
 - zna pojęcie ciepła topnienia,
 - potrafi wyznaczać ciepło topnienia substancji,
 - umie obliczyć ciepło pobrane i oddane w czasie topnienia lub krzepnięcia.
5
Przekazywanie ciepła Lekcja wprowadza, definiuje i wyjaśnia mechanizm zjawisk: przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie cieplne. Sprawdza umiejętność obliczenia ilości ciepła przenikającego przez przegrodę.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, czym jest przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie,
 - potrafi obliczyć ciepło przenikające przez przegrodę.
6
Ciśnienie Lekcja wprowadza pojęcia ciśnienia oraz wytrzymałości, wprowadza jednostkę oraz podaje sposób obliczenia tych wielkości. Definiuje powierzchnię nacisku i pokazuje jak ją obliczać. Pokazuje zastosowania praktyczne. Ćwiczy umiejętność obliczania dowolnej wielkości: p, S lub F, gdy znane są pozostałe.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna pojęcia: ciśnienie i wytrzymałość,
 - umie obliczać dowolną z wielkości: p, S lub F, gdy znane są pozostałe
7
Ciśnienie cieczy Na lekcji wprowadzono pojęcie ciśnienia hydrostatycznego; wskazano różnice zachowania się ciała stałego oraz cieczy. Pokazano od czego zależy ciśnienie cieczy, jak się je mierzy oraz oblicza. Przybliżono istotę naczyń połączonych oraz wprowadzono prawo Pascala, a także wskazano praktyczne jego zastosowanie (prasa hydrauliczna).
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, czym jest ciśnienie cieczy i parcie,
 - zna prawo Pascala,
 - umie obliczać ciśnienie hydrostatyczne.
8
Rozszerzalność gazów Lekcja wprowadza zagadnienie termicznej rozszerzalności gazów, wyjaśnia zależność zmiany objętości i gęstości gazu od zmiany jego temperatury. Podaje przykłady wykorzystania w praktyce zjawiska termicznej rozszerzalności gazów. Sprawdza umiejętność obliczania wzrostu objętości gazu wywołanego wzrostem temperatury z zależności V/T = const.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna zjawisko rozszerzalności termicznej gazów,
 - zna skutki zjawiska rozszerzalności gazów i potrafi wskazać je w rzeczywistości,
 - potrafi obliczać wzrost objętości gazu wywołany wzrostem temperatury z zależności V/T = const.
9
Przemieszczenie, droga i prędkość Lekcja definiuje i omawia pojęcia: przemieszczenie, drogę i prędkość

W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, jak możemy opisać położenie ciała i co nazywamy układem odniesienia,
 - potrafi wyjaśnić pojęcia: tor ruchu, droga, przemieszczenie,
 - umie obliczać szybkość i prędkość oraz wskazywać różnice i podobieństwa,
 - potrafi podać przykładowe jednostki prędkości,
 - umie opisywać na przykładzie, co rozumiemy przez szybkość średnią i chwilową,
 - wie, jak graficznie wyznaczyć wektor prędkości wypadkowej.

10
Właściwości materii Lekcja przybliża niektóre właściwości ciał stałych, ciekłych i gazowych. Wprowadza, definiuje i wyjaśnia na różnych przykładach pojęcia: sprężystość, plastyczność, kruchość, zwilżanie, menisk, napięcie powierzchniowe, dyfuzja, ściśliwość, sprężystość objętości. Wprowadza prawo Hooke’a oraz zapoznaje z jego zastosowaniami w praktyce. Sprawdza umiejętność rozpoznawania właściwości ciał.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, co oznaczają pojęcia: sprężystość, plastyczność, kruchość,
 - wie, co oznaczają pojęcia: zwilżanie, napięcie powierzchniowe, dyfuzja,
 - wie, jak się oblicza wydłużenie ciała korzystając z prawa Hooke'a.
11
Gęstość Podczas lekcji zostają wprowadzone pojęcia: gęstość, masa, objętość. Lekcja definiuje te pojęcia, wprowadza wzory oraz jednostki. Sprawdza umiejętność obliczania tych wielkości oraz przeliczania jednostek. Wprowadzony i wytłumaczony jest ciężar właściwy substancji.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, co oznaczają pojęcia: gęstość i ciężar właściwy,
 - potrafi wyznaczyć gęstość ciał stałych i cieczy,
 - umie obliczać gęstość, objętość lub masę, gdy dane są dwie pozostałe wielkości.
12
Temperatura Lekcja wprowadza i wyjaśnia pojęcia: ciepło, temperatura, skala Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina oraz sprawdza umiejętność ich rozpoznawania, a także przeliczania temperatury z jednej skali na drugą. Wyjaśnia zależność średniej prędkości cząsteczek gazu od temperatury oraz masy cząsteczkowej.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna pojęcia ciepło i temperatura,
 - potrafi rozpoznać skalę Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina,
 - umie przeliczać temperaturę z jednej skali na drugą.
13
Rozszerzalność termiczna Lekcja wprowadza pojęcia: rozszerzalność liniowa i objętościowa, anomalna rozszerzalność wody – wyjaśnia je oraz sprawdza za pomocą ćwiczeń ich rozumienie. Wyjaśnia w jaki sposób zmiana temperatury wpływa na zmianę objętości oraz gęstości ciał.

W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, co oznaczają pojęcia rozszerzalność liniowa i objętościowa,
 - wie, że wydłużenie ciała zależy od przyrostu temperatury i długości początkowej,
 - potrafi obliczać wydłużenie ciała podczas ogrzewania, korzystając z proporcji,
 - umie opisywać anomalną rozszerzalność termiczną wody.

14
Gazy, ciecze i ciała stałe Lekcja poświęcona jest omówieniu i wyjaśnieniu cech charakterystycznych stanów skupienia: gazowego, ciekłego oraz stałego. Wprowadza, wyjaśnia oraz sprawdza rozumienie pojęć: kryształ, monokryształ, polikryształ, ciało amorficzne, alotropia, powierzchnia swobodna, rozrzedzenie, zagęszczenie, próżnia.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna pojęcie stanu skupienia,
 - zna właściwości trzech stanów skupienia,
 - zna pojęcia: kryształ, monokryształ, polikryształ, ciało amorficzne, alotropia.
15
Mierzenie sił Lekcja wprowadza prawo Hooke’a, omawia jego istotę oraz zastosowanie. Wprowadza pojęcie siłomierza, przybliża jego budowę i zasadę działania (zależność pomiędzy stopniem wydłużenia sprężyny od siły i materiału, z jakiego została zbudowana). Dzięki tej lekcji uczeń dowiaduje się, czym jest ciężar oraz potrafi zdefiniować i odróżnić masę od ciężaru.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna prawo Hooke’a,
 - wie, jaką cechę sprężyn wykorzystuje się w siłomierzach,
 - potrafi wyjaśnić, czym jest ciężar,
 - wie, jaka jest różnica między masą a ciężarem.
16
Moment siły Lekcja wprowadza pojęcia: ramię siły oraz moment siły. Definiuje jednostkę momentu siły oraz omawia zagadnienie równowagi momentów sił.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, co to jest ramię siły,
 - wie, czym jest moment siły,
 - zna jednostkę momentu siły,
 - wie, na czym polega równowaga momentów sił.
17
Równowaga Lekcja wprowadza pojęcie środka ciężkości. Pokazuje w jaki sposób wyznaczyć go dla ciał i płaskich figur.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, czym jest środek ciężkości i umie go znaleźć,
 - umie podać warunki konieczne do zachowania równowagi ciała,
 - potrafi pokazać na wybranych przykładach różnice pomiędzy równowagą trwałą, chwiejną i obojętną.
18
Dźwignie i bloczki Lekcja wyjaśnia działanie dźwigni i bloczków, pokazuje ich praktyczne zastosowania oraz uczy jak rozkładać siły.

W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna zasadę działania dźwigni jednostronnej,
 - zna zasadę działania dźwigni dwustronnej,
 - potrafi objaśniać zasadę działania bloczka ruchomego i nieruchomego,
 - wie, jak wykorzystuje się dźwignie i bloczki.

19
Siły Lekcja poświęcona sile, wprowadza jej definicję i jednostkę. Przybliża siłę jako wielkość wektorową, którą można przedstawić graficznie. Lekcja wprowadza pojęcie siły składowej i wypadkowej oraz przybliża sposób wyznaczania siły wypadkowej oraz rozłożenia jej na składowe. Wprowadza zagadnienie równowagi sił.
Po zakończeniu lekcji uczeń:
 - wie, czym jest siła,
 - zna jednostkę siły,
 - umie przedstawić siłę za pomocą wektora,
 - umie obliczyć siłę wypadkową w przypadku, gdy siły działają wzdłuż jednej prostej,
 - wie, kiedy ma do czynienia z równowagą sił.
20
Dodawanie sił Lekcja poświęcona jest znajdowaniu siły wypadkowej oraz rozkładaniu jej na siły składowe. Przybliża sposób obliczenia maksymalnej i minimalnej wartości wypadkowej dwóch sił.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - potrafi znaleźć siłę wypadkową dwóch, dowolnie skierowanych sił,
 - umie obliczyć wartość wypadkowej dwóch sił,
 - wie, jak rozłożyć siłę na dwie siły składowe.
INNE LEKCJE ONLINE
1
Jak powstaje energia atomowa?
2

Wielkości fizyczne i jednostki miar

3
Narzędzia fizyki
4
Czym jest fizyka?
5
Pomiar fizyczny i jego dokładność
6
Jednostki wielokrotne i podwielokrotne
ZRÓB W DOMU SAM DOŚWIADCZENIE!
1
Fizyk domowy polaryzuje światło Co to jest polaryzator światła? Skąd go możemy wziąć? Jak wygląda nasze otoczenie, kiedy obserwujemy je przez taki polaryzator? Jeżeli temat ten wydaje wam się ciekawy przeczytajcie jakie doświadczenia w tym zakresie może wykonać każdy początkujący fizyk domowy...
2
Jak odróżnić jajko surowe od jajka ugotowanego na twardo (bez tłuczenia skorupki)? Wystarczy nim zakręcić na gładkim stole. Ugotowane na twardo kręci się jako całość, więc zakręcone wykona ładnych kilka obrotów.
3
Fizyk domowy składa drgania wzajemnie prostopadłe. Ruch polegający na drganiu wokół położenia równowagi jest na tyle ważny, że doczekał się własnej nazwy – jest to tak zwany ruch harmoniczny. Ruch harmoniczny w szkolnych podręcznikach fizyki jest omawiany zaraz za najważniejszymi i zarazem najprostszymi typami ruchów – ruchem jednostajnym i ruchem jednostajnie zmiennym.
4
Obserwujemy wiry Wiry należą do bardzo efektownych i często występujących zjawisk fizycznych. Zapewne każdy widział wiry w rzece czy strumieniu, albo w wodzie spływającej z wanny. Obserwuj wiry z Małą Deltą!
5
Fizyk domowy sumuje drgania Dźwięki to fale wytworzone przez różne drgające przedmioty, które poprzez atmosferę docierają do naszego ucha. Gdy źródeł dźwięków jest kilka, mogą zdarzyć się "dziwne" rzeczy - jedna fala będzie akurat popychała bębenki w uszach w lewo, druga w prawo ... bębenek uszny nie drgnie i nastanie cisza. Dlaczego? Zajrzyj do prezentowanego artykułu ...
6
Wergiliusz, mydło i geometria Proponujemy Ci drogi Internauto, byś przeprowadził eksperyment potwierdzający następujące Twierdzenie: Ze wszystkich figur płaskich o ustalonym obwodzie L największe pole ma...
Poszerz swoje wiadomości - Słynne odkrycia
1
Natchnienie w wannie
2
Niewidoczne fale
3
Echa
4 Nagroda Nobla
5 Jeszcze o tajemniczych promieniach
6 Magnetyzm i elektryczność
 
Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn