szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

POMOCE DLA UCZNIÓW
POMOCE DLA NAUCZYCIELI
Z ŻYCIA SZKOŁY
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.zintegrowane; historia_sp; j.polski_sp matematyka_sp; przyroda
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane
CHEMIA - LEKCJE ONLINE DLA NAUCZYCIELI
Jeśli chcesz przeprowadzić bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Pierwiastki chemiczne Lekcja omawiająca pierwiastki chemiczne.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń potrafi:
 - opisać rodzaje materii,
 - wyjaśnić, czym różni się substancja od mieszaniny,
 - opisać rodzaje substancji,
 - podać symbole podstawowych pierwiastków,
 - wymienić właściwości metali i niemetali,
 - wymienić te cechy metali, które różnią je od niemetali,
 - opisać metaloidy.
2
Rozpuszczalność w wodzie Lekcja omawiająca zagadnienie rozpuszczania gazów, cieczy i ciał stałych w wodzie.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna i rozumie znaczenia pojęć: roztwór nasycony, rozpuszczalność, krystalizacja, krzywa rozpuszczalności,
 - potrafi omawiać proces rozpuszczania gazów, cieczy i ciał stałych w wodzie z uwzględnieniem wpływu różnych czynników fizycznych,
 - potrafi odczytywać z krzywej rozpuszczalności liczbę gramów substancji, która rozpuści się w danej temperaturze oraz na podstawie danych odczytanych z tego wykresu dokonywać prostych obliczeń.
3
Wody naturalne Lekcja omawiająca wody naturalne.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, co to jest twarda woda, podaje przyczyny oraz rodzaje twardości wody,
 - zna sposoby usuwania przemijającej i trwałej twardości wody,
 - zna główne zanieczyszczenia wód oraz źródła tych zanieczyszczeń,
 - wie, w jaki sposób usuwane są zanieczyszczenia wody ropą naftową i produktami jej przerobu,
 - zna proces uzdatniania wody,
 - zna główne etapy oczyszczania ścieków.
4
Roztwory koloidalne. Pranie i mycie w wodzie Lekcja omawiająca roztwory koloidalne oraz ich zastosowania
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, co to są koloidy,
 - zna cechy odróżniające koloidy od pozostałych mieszanin (roztworu właściwego i zawiesiny),
 - zna rodzaje koloidów i podaje ich przykłady,
 - wie, co to są emulgatory i na czym polega koagulacja,
 - wie, w jaki sposób mydła i detergenty usuwają brud,
 - zna zachowanie mydeł i detergentów w wodzie twardej.
5
Związki chemiczne Lekcja omawiająca związki chemiczne.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń wie:
 - co to jest związek chemiczny,
 - co to jest cząsteczka,
 - co to jest wzór sumaryczny,
 - jaka jest różnica między wzorem sumarycznym i wzorem rzeczywistym,
 - jak wyznaczyć wzór empiryczny na podstawie składu procentowego związku chemicznego,
 - że właściwości związku chemicznego różnią się od właściwości wyjściowych pierwiastków.
6
Właściwości kwasów Lekcja poświęcona właściwościom kwasów, ich budowie oraz zastosowaniu.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna właściwości kwasów,
 - umie wyjaśnić zastosowanie kwasów,
 - potrafi omówić budowę kwasów,
 - umie zdefiniować dysocjację jonów i wyjaśnić jej przebieg,
 - potrafi przedstawić dysocjację słabych i mocnych kwasów.
7
Właściwości zasad Lekcja poświęcona właściwościom zasad, ich budowie oraz zastosowaniu.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, czym są wodorotlenki,
 - zna właściwości zasad,
 - zna zastosowanie zasad,
 - potrafi omówić budowę zasad,
 - wie, na czym polega dysocjacja jonowa,
 - umie odróżnić mocne zasady od słabych i opisywać ich zachowanie w wodzie.
8
Wskaźniki kwasowo-zasadowe i pH Lekcja poświęcona wskaźnikom kwasowo-zasadowym, skali pH i ich zastosowaniu
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, do czego służą wskaźniki,
 - umie określać odczyn roztworu za pomocą barwy wskaźnika,
 - umie określać odczyn roztworu za pomocą skali pH,
 - potrafi wskazywać na skali pH barwy odpowiadające za odczyn zasadowy, obojętny i kwasowy,
 - potrafi identyfikować mocne i słabe kwasy oraz mocne i słabe zasady na podstawie wartości pH,
 - umie omówić zastosowanie pomiarów pH.
9
Reakcje zobojętniania Lekcja omawia zagadnienia dotyczące reakcji zobojętniania, jej przebiegu i bilansowania. Wprowadza wzór sumaryczny soli oraz ich nazwę.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, na czym polega reakcja zobojętniania i jak się ją przeprowadza,
 - umie ustalić wzór sumaryczny soli i podać ich nazwę,
 - umie bilansować równania reakcji zobojętniania,
 - potrafi omówić praktyczne zastosowanie reakcji zobojętniania.
10
Sole Lekcja poświęcona solom, ukazująca powszechność ich występowania w przyrodzie i różnorodne zastosowania w życiu codziennym, omawiająca metody ich otrzymywania, procesy dysocjacji jonowej, strącania oraz rozkładu termicznego, a także zagadnienia związane z rozpuszczalnością, ze wskazaniem na praktyczne aspekty wszystkich tych procesów.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - potrafi podać przykłady soli występujących w przyrodzie,
 - zna zastosowania soli,
 - wie, na czym polega dysocjacja soli oraz potrafi określić rodzaje jonów obecnych w roztworze,
 - umie przedstawić makroskopowy i mikroskopowy opis reakcji metalu z kwasem,
 - potrafi omówić na przykładzie przebieg reakcji strącania,
 - potrafi zakwalifikować podstawowe sole do rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych,
 - wie, jak przebiega rozkład termiczny soli.
11
Reakcje kwasów i zasad Lekcja przedstawiająca reakcje między kwasami a zasadami.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń potrafi:
 - opisać reakcje tlenku niemetalu z wodą,
 - wyjaśnić jak przebiegają reakcje zasad z tlenkami niemetali,
 - omówić reakcję kwasów z tlenkami metali,
 - przedstawić przebieg reakcji węglanów i wodorowęglanów z kwasami,
 - opisać reakcję kwasu z roztworem amoniaku.
12
Miareczkowanie kwasowo-zasadowe Lekcja omawia zagadnienia dotyczące miareczkowania kwasowo-zasadowego.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, na czym polega miareczkowanie i jak się je przeprowadza,
 - wie, w jakim celu przeprowadza się miareczkowanie,
 - potrafi obliczyć masę substancji rozpuszczonej w wodzie,
 - potrafi obliczyć stężenie roztworu oznaczanego (badanego) na podstawie wyników miareczkowania,
 - potrafi obliczyć masę substancji rozpuszczonej w roztworze miareczkowanej próbki.
13
Właściwości wody Lekcja omawiająca właściwości wody, sposoby wykrywania obecności wody, charkterystykę i sposób otrzymywania wody destylowanej, wpływ substancji rozpuszczonych na temperaturę krzepnięcia i wrzenia wody, dysocjację elektrolityczną, tworzenie wiązań wodorowych w wodzie.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - umie opisać cząsteczkę wody,
 - potrafi omówić proces rozpuszczania związków jonowych,
 - potrafi wymienić sposoby wykrywania obecności wody,
 - wie, czym jest woda destylowana,
 - potrafi określić wpływ innych substancji w wodzie na temperaturę jej wrzenia i krzepnięcia.
14
Podstawowe właściwości materii Lekcja przedstawiająca podstawowe właściwości materii.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń potrafi:
 - wyjaśnić, czym jest materia i opisać jej budowę,
 - określić stany skupienia różnych substancji,
 - zdefiniować pojęcie gęstości,
 - zmierzyć lub obliczyć objętość ciał stałych i cieczy,
 - obliczyć gęstość substancji na podstawie podanej masy i objętości,
 - wymienić podstawowe właściwości ciał stałych, cieczy i gazów oraz przedstawiać różnice występujące między nimi.
15
Gazy Lekcja przedstawia podstawowe właściwości gazów.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń potrafi:
 - przedstawiać budowę gazów,
 - rozróżniać charakterystyczne właściwości gazu i opisywać je, posługując się pojęciem „drobina”,
 - rozpoznać od czego zależy ciśnienie gazu,
 - stwierdzić, jak wielkość drobin gazu wpływa na jego gęstość.
16
Ciecze Lekcja przedstawiająca podstawowe właściwości cieczy.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń potrafi:
 - przedstawić budowę cieczy i opisać ich charakterystyczne właściwości, posługując się pojęciem „drobina”,
 - wyjaśnić, jakie znaczenie dla człowieka ma zdolność cieczy do zmieniania kształtu,
 - wyjaśnić, do czego służy areometr,
 - obliczyć gęstość cieczy po uprzednim pomiarze jej objętości i masy.
17
Stan stały Lekcja poświęcona zagadnieniom związanym z budową i właściwościami ciał stałych oraz budową materii w różnych stanach skupienia.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna budowę ciał stałych i potrafi opisywać ich charakterystyczne właściwości, posługując się pojęciem „drobina”,
 - umie, określać twardość ciała stałego względem minerałów zawartych w skali twardości Mohsa,
 - potrafi wymieniać różnice w budowie materii w różnych stanach skupienia (odległości między drobinami; siły przyciągania; energia, jaką posiadają drobiny; możliwość poruszania się drobin).
18
Zmiany stanu skupienia Lekcja poświęcona zagadnieniom związanym ze zmianami stanu skupienia, omawiająca procesy topnienia, parowania, wrzenia, krzepnięcia, sublimacji, resublimacji, przemiany cieczy w gaz.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - potrafi opisywać przebieg zmian stanu skupienia, posługując się pojęciem „drobina”,
 - umie podawać przykłady zmian stanów skupienia materii zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym,
 - potrafi definiować poszczególne przemiany fazowe oraz temperatury, w których procesy te zachodzą.
19
Zmiany fizyczne towarzyszące ogrzewaniu i ochładzaniu Lekcja poświęcona zagadnieniom zmian fizycznych towarzyszących ogrzewaniu i ochładzaniu
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - potrafi rysować krzywe ogrzewania i ochładzania substancji oraz szczegółowo je opisywać,
 - wyjaśni, jak zmienia się objętość oraz gęstość większości substancji podczas ich ogrzewania oraz w procesie odwrotnym,
 - potrafi wyjaśnić, co to jest termiczna rozszerzalność ciał i jakie są jej przyczyny,
 - potrafi podawać przykłady wykorzystania wiedzy na temat termicznej rozszerzalności objętościowej ciał,
 - potrafi opisywać zmiany objętości oraz gęstości wody w trzech podstawowych stanach skupienia oraz wyjaśniać, dlaczego lód ma mniejszą gęstość niż woda w stanie ciekłym oraz dlaczego w pewnym zakresie temperatur (od 0 ˚C do 4 ˚C) woda nie zachowuje się jak większość cieczy.
20
Dyfuzja i rozpuszczanie Lekcja omawiająca zagadnienie dyfuzji i rozpuszczania.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń potrafi:
 - wyjaśnić, na czym polega zjawisko dyfuzji,
 - opisać przebieg dyfuzji między ciałami w różnych stanach skupienia materii,
 - wymienić czynniki mające wpływ na szybkość dyfuzji,
 - wyjaśnić, jaka jest między nimi zależność,
 - wskazać przykłady zjawisk dyfuzji zachodzących w najbliższym otoczeniu,
 - wyjaśnić, na czym polega rozpuszczanie,
 - podać definicje rozpuszczalnika, substancji rozpuszczonej i roztworu,
 - wymienić czynniki wpływające na proces rozpuszczania i opisać ten wpływ.
INNE LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
W pracowni chemicznej
5
Świat lodu i wody
2

Otrzymywanie i właściwości tlenu

6
Spalanie metali w tlenie
3
Otrzymywanie i właściwości wodoru
7
Spalanie niemetali w tlenie
4
Otrzymywanie i właściwości dwutlenku węgla
8
Chrom, jego właściwości i związki
Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn