szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA

GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
GIM
matematyka fizyka chemia biologia geografia j.polski historia technika
SP
naucz.zintegrowane; historia_sp; j.polski_sp matematyka_sp; przyroda
SP
historia_sp ; j.polski_sp; matematyka_sp ;przyroda ; nauczanie zintegrowane

biol

BIOLOGIA

Jeżeli chcesz sprawdzić się lub powtórzyć sobie swoją wiedzę z biologii w ciekawy sposób ta stronka jest dla Ciebie.

KRZYŻÓWKI INTERAKTYWNE
LP
TEMAT
WYBÓR
1
Krzyżówka o tematyce : ryby kierowana do uczniów gimnazjów
2
Krzyżówka dla gimnazjum o tematyce : rozmnażanie.
3
Krzyżówka o fokach
4
Obieg materii w ekosystemie
5
Wirusy i bakterie
6
Krzyżówka dla klasy II gimnazjum - Człowiek - regulacja nerwowa
7
Krzyżówka dla klasy II gimnazjum - Człowiek - regulacja hormonalna
8
Krzyżówka z grzybami
9

Krzyżówka dla szkoły podstawowej nr 1

LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Chromosomowa teoria dziedziczenia Lekcja poświęcona dziedziczeniu chromosomalnemu.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, na czym polega dziedziczenie chromosomalne,
 - umie zdefiniować geny sprzężone,
 - wie, na czym polega separacja i rekombinacje genów sprzężonych,
 - umie tworzyć mapy chromosomalne.
2
Czynniki ryzyka ataku serca Lekcja poświęcona chorobom układu sercowo-naczyniowego i ich zapobieganiu
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, na czym polega miażdżyca i nadciśnienie tętnicze,
 - zna czynniki ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego,
 - wie, jak zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego,
 - zna różne choroby będące wynikiem miażdżycy i nadciśnienia tętniczego,
 - wie, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową i kiedy jest to konieczne.
3
Dziedziczenie według Mendla Lekcja przedstawiająca zagadnienia związane z dziedziczeniem cech zgodnie z mendlowskimi regułami ich dziedziczenia.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - potrafi zdefiniować genotyp, fenotyp, gen i allel,
 - zna pierwsze i drugie prawo Mendla,
 - umie wykorzystywać kwadrat Punnetta,
 - wie, kim był Grzegorz Mendel,
 - wie, kim był Karl Correns.
4
Szczepienia Lekcja omawiająca pojęcia choroby zakaźnej, epidemii i szczepionki, metody otrzymywania róznych rodzajów szczepionek oraz kalendarz szczepień.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - potrafi zdefiniować epidemię i pandemię,
 - umie przedstawić przykłady łańcuchów epidemicznych i sposoby ich przerywania,
 - potrafi opisać rolę, jaką odegrały odkrycia Jennera i Pasteura w historii szczepień,
 - umie objaśnić mechanizm powstawania odporności czynnej w wyniku szczepienia,
 - zna różnicę pomiędzy szczepieniem ochronnym i leczniczym,
 - wie, jaką rolę odgrywają szczepienia w walce z chorobami zakaźnymi,
 - potrafi uzasadnić potrzebę stosowania szczepień ochronnych.
5
Antyseptyka i antybiotyki Lekcja przedstawiająca pochodzenie, właściwości i zastosowanie antybiotyków oraz antyseptyków.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna definicję antybiotyków, antyseptyków i antyseptyki,
 - wie, na czym polega działanie penicyliny,
 - wie, jak działają i jakie znaczenie mają antybiotyki w obronie przeciwbakteryjnej,
 - wie, skąd pochodzą antybiotyki.
6
Choroby pasożytnicze Lekcja omawiająca choroby pasożytnicze.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - umie wyjaśnić, na czym polega pasożytnictwo,
 - potrafi przedstawić cykle życiowe wybranych pasożytów człowieka,
 - umie wyjaśnić, na czym polega chorobotwórcze działanie pasożytów,
 - potrafi przedstawić sposoby unikania zakażeń pasożytami.
7
Dziedziczność Lekcja poświęcona zagadnieniom związanym z dziedziczeniem płci.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - wie, na czym polega dziedziczenie płci,
 - umie zdefiniować cechy związane z płcią i sprzężone z płcią,
 - umie rozpoznawać schorzenia związane z nieprawidłowościami w liczbie chromosomów płci,
 - potrafi zdefiniować pojęcie kariotypu,
 - potrafi opisać ludzki kariotyp.
8
Gen jako strukturalna i funkcjonalna jednostka DNA Lekcja poświęcona procesom transkrypcji i translacji genów.
W wyniku przyswojenia materiału zamieszczonego na ekranie uczeń:
 - wie, na czym polega proces transkrypcji,
 - wie, na czym polega proces translacji,
 - umie opisywać regulowaną transkrypcję.
9
Kwasy nukleinowe Lekcja poświęcona budowie i funkcjom kwasów nukleinowych – DNA i RNA.
W wyniku przyswojenia materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna budowę i funkcje DNA,
 - zna budowę i funkcje RNA,
 - wie, jak powstają białka.
10
Choroby wirusowe Lekcja omawiająca najważniejsze choroby wirusowe człowieka
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - umie wymienić kilka chorób wirusowych (grypa, polio, różyczka, odra, świnka, ospa wietrzna),
 - wie, dlaczego człowiek może wielokrotnie chorować na grypę,
 - wie, dlaczego wirusy ptasiej grypy stanowią duże niebezpieczeństwo dla człowieka,
 - potrafi przedstawić krótką charakterystykę dziecięcych chorób wirusowych (różyczka, odra, świnka, ospa wietrzna) i zagrożenie, jakie mogą one stanowić,
 - zna konsekwencje wirusowych zapaleń wątroby wywoływanych wirusami typu B i C,
 - wie, jaka jest rola szczepień w zapobieganiu zachorowań na choroby wirusowe, w tym na polio.
11
Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) Lekcja omawiająca właściwości wirusa nabytego niedoboru odporności (HIV) i chorobę AIDS.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - potrafi wyjaśnić znaczenie skrótów HIV i AIDS,
 - umie opisać budowę wirusa HIV,
 - zna cykl życiowy wirusa HIV,
 - umie wyjaśnić, w jaki sposób HIV wpływa na funkcje układu odpornościowego,
 - potrafi opisać przebieg zakażenia HIV,
 - umie podać przykłady ryzykownych zachowań,
 - wie, że wirus HIV może być łatwo zniszczony powszechnie dostępnymi środkami dezynfekującymi i pod wpływem wysokiej temperatury,
 - rozumie, że osoby zakażone HIV mogą prowadzić normalne życie w społeczeństwie.
12
Rozmnażanie się kręgowców Lekcja omawiająca różne sposoby rozmnażania się kręgowców.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - dostrzega różnorodne przystosowania kręgowców do rozmnażania,
 - zauważa różnice w budowie i funkcji jaja pomiędzy przedstawicielami poszczególnych gromad kręgowców,
 - dostrzega przystosowania uniezależniające rozwój zarodka gadów, ptaków i ssaków od środowiska wodnego,
 - umie opisać udział rodziców w rozwoju potomstwa, zwłaszcza u ptaków i ssaków,
 - potrafi wskazać podobieństwa pomiędzy przedstawicielami poszczególnych gromad kręgowców w sposobach rozrodu zapewniających rozwój zarodka wewnątrz ciała matki.
13
Wirusy Lekcja omawiajaca budowę, namnażanie się i chorobotwórcze działanie wirusów.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - umie wymienić cechy wirusów,
 - potrafi wskazać różnice między wirusami a organizmami komórkowymi,
 - umie przedstawić schematycznie budowę wirusa,
 - potrafi wymienić fazy (etapy) w cyklu namnażania wirusa,
 - umie wymienić choroby człowieka powodowane przez wirusy,
 - wie, w jaki sposób wirus oddziałuje na komórkę gospodarza.
14
Choroby wywoływane przez bakterie Lekcja omawiająca choroby wywoływane przez bakterie.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - poznaje najważniejsze pojęcia z zakresu mikrobiologii wykorzystywanej w medycynie,
 - wie, w jaki sposób dochodzi do zakażenia prątkiem gruźlicy, pałeczką salmonelli, przecinkowcem cholery, pałeczką dżumy i krętkiem kiły,
 - dowiaduje się o najważniejszych zagrożeniach wynikających z chorób wywołanych przez te bakterie,
 - zna najważniejsze sposoby unikania zakażeń tymi bakteriami,
 - dowiaduje się o konieczności wprowadzania przepisów zdrowia w walce z chorobami zakaźnymi.
15
Bezkręgowce Lekcja omawiająca podstawowe grupy bezkręgowców - gąbki, parzydełkowce, płazińce, nicienie, wrotki, pierścienice, mięczki, stawonogi i szkarłupnie
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - dostrzega mnogość przystosowań poszczególnych typów bezkręgowców,
 - umie odnajdywać u obserwowanych zwierząt bezkręgowych cechy właściwe poszczególnym grupom,
 - potrafi przyporządkować obserwowane zwierzęta do poszczególnych grup bezkręgowców,
 - umie wykazywać podobieństwa budowy i funkcji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup bezkręgowców,
 - zauważa różnice budowy i funkcji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych typów bezkręgowców.
16
Rozmnażanie się bezkręgowców Lekcja omawiająca różne sposoby rozmnażania się bezkręgowców.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - umie rozróżniać sposoby rozmnażania i przystosowania poszczególnych gromad bezkręgowców,
 - zna podobieństwa i różnice w budowie oraz funkcji narządów i układów rozrodczych pomiędzy przedstawicielami poszczególnych gromad bezkręgowców.
17
Kręgowce Lekcja omawiająca podstawowe grupy kręgowców - bezszczękowce, ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby kostnoszkieletowe, płazy, gady, ptaki i ssaki
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - dostrzega mnogość przystosowań poszczególnych gromad kręgowców,
 - potrafi odnajdywać u obserwowanych zwierząt kręgowych cechy właściwe poszczególnym gromadom,
 - umie przyporządkować obserwowane zwierzęta do poszczególnych gromad,
 - zauważa podobieństwa w budowie i funkcjach pomiędzy przedstawicielami poszczególnych gromad kręgowców.
18
Prokarionty, protisty, grzyby Lekcja poświęcona prokariontom (bakteriom), protistom (zwierzęcym i roślinopodobnym), grzybom (saprofitycznym, symbiotycznym i pasożytniczym) oraz porostom
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - umie wskazać podstawowe cechy prokariontów i eukariontów,
 - potrafi odróżnić podstawowe grupy protistów,
 - umie wskazać podstawowe cechy grzybów oraz porostów.
19
Rośliny Lekcja omawiająca rośliny - środowisko ich życia, rozmnażanie się płciowe i cykle rozwojowe, budowę oraz podział na podstawowe grupy - mszaki, paprotniki, nagonasienne i okrytonasienne.

W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna podstawowe cechy roślin,
 - umie odróżniać podstawowe grupy roślin,
 - dostrzega adaptację roślin do warunków środowiska lądowego,
 - potrafi wykazywać różnorodność form roślinnych.

20
Cykle rozwojowe roślin Lekcja omawiająca sposoby płciowego rozmnażania się roślin i zróżnicowane ich cykle rozwojowe.
W wyniku przyswojenia sobie materiału lekcyjnego uczeń:
 - zna sposób rozmnażania roślin zarodnikowych,
 - umie porównać cykl rozwojowy mchu i paproci,
 - zna sposób rozmnażania roślin nagonasiennych,
 - potrafi opisać rozmnażanie płciowe roślin okrytonasiennych.
GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE
Pobaw się w gry i zabawy interaktywne, ana pewno utrwalisz swoją wiedzę.
1
Odkrywanka biologiczna - liść - owoc
5
Znajdź ukryte nazwy kwiatów
2
Odkrywanka biologiczna - gromada
6
Znajdź ukryte nazwy ptaków
3
Odkrywanka z owadem
7
Odkrywanka z kwiatkami
4
Znajdź ukryte nazwy drzew i krzewów
8
Odkrywanka z morzem
TESTY I QUIZY INTERAKTYWNE
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując interaktywne testy i quizy. Możesz od razu sprawdzić ile punktów zdobyłeś i jakie powinny być poprawne odpowiedzi.
1
Quiz „Znaczenie drzew”nr 1
4

"Co i gdzie?", czyli wakacje z biologią...

2
Quiz "Znaczenie drzew" nr 2
5

Tydzień Czystości Wód

3
Quiz "Znaczenie drzew" nr 3
6
 
INNE LEKCJE ONLINE
Jeśli chcesz obejrzeć bardzo ciekawe lekcje online z animacjami prezentującymi opisywane zjawiska kliknij w tytuł lekcji
1
Transport związków wielkocząsteczkowych w komórce
5
Mejoza
2
Komórkowy przepływ błon
6
Mitoza
3
Plazmoliza i deplazmoliza
7
Rozmnażanie roślin nagozalążkowych
4
Ruchy cytoplazmy    
Powrót do strony z podziałem przedmiotowyn