szkola janowiec gab

WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JANOWCU KOŚCIELNYM

STRONA GŁÓWNA SZKOLNA KRONIKA FILMOWA NASZE PROJEKTY SAMORZĄD UCZNIOWSKI HARCERZE Z ŻYCIA SZKOŁY SZKOŁA MARZEŃ WYCIECZKI

 

 

 

 

DOŻYWIANIE - WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
PROGRAM : POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dożywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593). W związku z tym, ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. został uchwalony wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

Program umożliwia wdrożenie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia i doposażenia punktów przygotowania lub wydawania posiłków w szkołach, umożliwienie spożycia posiłku poza szkolą, zakup żywności, przyznanie zasiłku celowego lub pomoc w formie rzeczowej. Ostateczną decyzję o wyborze form realizacji programu podejmie samorząd gminy, uwzględniając lokalne potrzeby (zwłaszcza potrzeby dzieci) i możliwości.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana dzieciom, w których dochód na osobę może przekraczać 150 % kryterium dochodowego w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej  - czyli 426,5 zł na osobę w rodzinach wieloosobowych. Dzieci, które spełniają powyższe kryterium dochodowe i wymagają stosowania specjalnych diet żywieniowych z powodu zaburzeń wchłaniania, chorób metabolicznych lub alergii pokarmowych mogą korzystać z programu poprzez przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

UREGULOWANIA PRAWNE W NASZEJ GMINIE

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą z dnia 28 lutego 2006 określiła inne kryterium dochodowe tj. 200% kwoty 351 zł. Jeżeli w rodzinie ucznia dochód na osobę nie przekracza kwoty 702 zł, uczeń otrzymuje posiłek nieodpłatnie.Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza ustalone kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielenie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadach zwrotu przez rodzinę, w części lub całości, poniesionych wydatków. W uzasadnionych przypadkach gmina, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku. Wnioski o przyznanie posiłku składa sie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W przypadku gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu ucznia. Z wnioskiem występuje rodzic ucznia, jego opiekun prawny czy rodzice zastępczy. Wniosek mogą też złożyć dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pracownik socjalny lub za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych inna osoba.

RODZICU ! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA OBIADÓW W SZKOLNEJ STOŁÓWCE!
Stąd możesz pobrać druk oświadczenia o dochodach, które należy złożyć w GOPS - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH